Kto to jest kontrahent?

Zakładając działalność gospodarczą, godzisz się by traktowano Ciebie jak profesjonalistę. Co to oznacza? Świadcząc usługi lub sprzedając towary, musisz znać prawo, jakie obowiązuje wszystkich przedsiębiorców. Co więcej, musisz wiedzieć, w jakich przypadkach kontrahent jest stroną w umowie oraz czego może od Ciebie żądać. Przeczytaj, kim jest kontrahent, jakie masz obowiązki jako przedsiębiorca wobec niego oraz jaka jest jego rola w przypadku, gdy korzystasz z usługi faktoringu.

kto to jest kontrahent

 

Kontrahent – definicja

Kontrahent – od łacińskiego contrahens oznaczającego m.in. ściągać, skupiać, skracać. „Pojęcie kontrahent oznacza osobę fizyczną lub prawną, będącą stroną umowy, czyli zobowiązania dwu- lub wielostronnego; w powszechnym rozumieniu przede wszystkim partnera transakcji kapitałowych. Synonimami słowa kontrahent są: dostarczyciel, dostawca, partner, klient, konsument, nabywca, odbiorca”.

W przypadku, gdy kontrahent jest stroną umowy, to umowa z nim zawierana powinna dokładnie określać zasady współpracy, jego prawa i obowiązki. To na jej podstawie kontrahent dochodzi swoich praw. Z dokumentu tego powinny także wynikać (być dokładnie określone) prawa i obowiązki drugiej strony umowy. Umowa powinna informować m.in. o tym:

 • co jest celem umowy (przedmiot umowy),
 • jakie przewiduje zasady współpracy,
 • kto jest stroną umowy (dane stron transakcji),
 • przez jaki okres obowiązuje,
 • jak zostanie przekazane wynagrodzenie i jaka jest jego wysokość,
 • jakie procedury i konsekwencje czekają każdą ze stron w przypadku niewywiązania się z umowy.

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca wobec kontrahenta?

Przedsiębiorca jest traktowany jak profesjonalista już od momentu zarejestrowania działalności. Oznacza to, że musi znać prawo i postępować zgodnie z przepisami obowiązującym przedsiębiorców w danym kraju. W Polsce od 30.04.2018 roku obowiązuje pakiet ustaw tzw. Konstytucja Biznesu. Stanowi ona zbiór wszystkich przepisów prawnych, określających prawa i obowiązki przedsiębiorców. Konstytucja Biznesu składa się z ustaw:

 • Prawo przedsiębiorców,
 • Przepisy wprowadzające ustawę – prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wśród wyżej wymienionych, jednym z najważniejszych zapisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i obowiązków przedsiębiorcy wobec kontrahenta jest art. 9. Prawo przedsiębiorców:

„Zasady wykonywania działalności gospodarczej: przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka”.

Zapis ten wyraźnie wskazuje, że działalność nie może wyrządzić komuś szkody. Przedsiębiorca musi wywiązywać się z zawartej umowy, która ma być zgodna z prawem. Należy także pamiętać, że to Ty, jako przedsiębiorca odpowiadasz w pewnym zakresie za zatrudnionych pracowników oraz masz obowiązek ujawniania kontrahentom określonych informacji na temat swojej firmy.

Kontrahent a faktoring – kto jest stroną tej umowy?

Faktoring to między innymi rodzaj finansowania dla przedsiębiorców. Polega na opłacaniu przez instytucję faktoringową faktur z odroczonym terminem płatności, wystawionych i otrzymanych przez przedsiębiorcę. Środki przelewane są na konto firmowe, bez potrzeby czekania, aż kontrahent ureguluje należności wynikające z faktury poddanej faktoringowi. Umowa faktoringu w przypadku usług Faktorii jest swego rodzaju umową kredytową dla firmy. Należy także pamiętać, że faktoring to także: zarządzanie rozliczeniami, inkaso należności, monitoring i windykacja kontrahentów, przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Tak szeroki zakres usług sprawia, że to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić płynność finansową swojej firmie.

Wierzytelność poddana faktoringowi jest przekazywana na zasadach cesji firmie faktoringowej. Oznacza to, że z chwilą przekazania, przedsiębiorca traci prawa do wierzytelności, ale zyskuje środki na koncie. Jest kilka rodzajów faktoringu, jednak w żadnym przypadku kontrahent nie jest stroną umowy faktoringowej. Są nią jedynie: przedsiębiorca (faktorant) i firma faktoringowa (faktor). Kontrahent otrzymuje jedynie informacje, że ma przelać środki za fakturę na inne konto (utworzone na potrzebę faktoringu).

Jakie usprawnienia dla Twojej firmy przygotowała Faktoria? Zostaw nam swoje namiary. Skontaktujemy się z Tobą i opowiemy Ci, co możesz zyskać, korzystając z faktoringu.

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt
Nasza strona domyślnie wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić Wam jak najlepszą obsługę online. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia cookies kliknijtutaj