Finanse
Księgowość

Bilans księgowy – co to jest i jak go sporządzić?

Bilans księgowy

Bilans to podstawowy dokument sporządzany przez każde przedsiębiorstwo. Jest kluczowym elementem sprawozdania finansowego, który pozwala na ocenę stanu majątkowego firmy. W dalszej części artykułu omówimy szczegółowo, czym jest bilans, jak go przygotować i jakie informacje można z niego wyczytać.

Z czego składa się bilans księgowy? Układ bilansu, pasywa i aktywa

Bilans to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa w określonym terminie. Pozwala on na przedstawienie struktury majątku firmy oraz źródeł jego finansowania.

Główne elementy bilansu to aktywa i pasywa.

Aktywa to zasoby kontrolowane przez jednostkę gospodarczą, które mają przynieść przyszłe korzyści ekonomiczne. Dzielą się na:

Aktywa trwałe – majątek o długoterminowym charakterze, który będzie używany przez więcej niż jeden okres rozliczeniowy. Przykłady to nieruchomości, maszyny oraz inwestycje długoterminowe.
Aktywa obrotowe – majątek o krótkoterminowym charakterze, który zostanie zamieniony na gotówkę lub zużyty w ciągu jednego roku podatkowego. Należą do nich zapasy, należności i środki pieniężne.

Pasywa to źródła finansowania aktywów, które dzielą się na:

Kapitał własny – środki wniesione przez właścicieli oraz zyski zatrzymane w firmie. Jest to fundusz, który nie musi być zwracany.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – środki pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania, takie jak kredyty, pożyczki oraz zobowiązania handlowe.

Jak sporządzić bilans księgowy?

Przygotowanie bilansu wymaga precyzyjnego rejestrowania wszystkich transakcji gospodarczych w księgach rachunkowych. Kluczowe etapy tego procesu to:

Okres sprawozdawczy, gdy bilans jest sporządzany na koniec roku obrotowego, co pozwala na przygotowanie pełnego obrazu finansowego firmy.

Dzień bilansowy to data, na którą sporządzany jest bilans, zwykle ostatni dzień roku obrotowego.

Wycena aktywów i pasywów musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, aby bilans wiernie odzwierciedlał rzeczywisty stan majątku firmy.

Sprawozdania finansowe w cyklu rachunkowym

W cyklach rachunkowych rozróżniamy 2 istotne dokumenty księgowe:

Bilans otwarcia – przedstawia stan aktywów i pasywów na początek okresu obrachunkowego. Jest on podstawą do rozpoczęcia nowego okresu rachunkowego i odzwierciedla wyniki finansowe z poprzedniego okresu. Umożliwia śledzenie zmian w majątku i zobowiązaniach firmy od początku roku obrotowego.

Bilans zamknięcia – pokazuje stan aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego. Jest on końcowym zestawieniem, które zamyka księgi rachunkowe na dany rok obrotowy. Jego analiza pozwala na ocenę wyników finansowych firmy za miniony rok i planowanie przyszłych działań. Stanowi podstawę do sporządzenia dokumentu otwierającego następny okres obrotowy.

Znaczenie bilansu w analizie finansowej

Bilans jest nieodzownym narzędziem dla księgowych i analityków finansowych. Pozwala na:

Analizę struktury majątku, czyli ocenę proporcji między aktywami trwałymi a obrotowymi, dającą wgląd w stabilność finansową firmy.

Analizę źródeł finansowania, czyli oszacowanie proporcji między kapitałem własnym a zobowiązaniami, umożliwiające zrozumienie strategii finansowania przedsiębiorstwa.

Ocenę płynności finansowej na podstawie dostępnych aktywów i zobowiązań krótkoterminowych, dzięki której można określić, czy firma jest w stanie terminowo regulować swoje zobowiązania.

Ocenę rentowności, która w połączeniu z rachunkiem zysków i strat, pozwala na kompleksową analizę efektywności finansowej firmy.

Bilans a płynność finansowa – jak zadbać o stabilne przepływy pieniężne?

Bilans odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa, czyli zdolności firmy do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych, które gwarantuje stabilność przepływów pieniężnych, jest faktoring. Umożliwia on przedsiębiorcom uzyskać szybko gotówkę z nieprzeterminowanych faktur sprzedażowych. Dzięki temu mogą terminowo regulować bieżące zobowiązania, takie jak wynagrodzenia pracowników czy płatności dostawcom.

Bilans to nie tylko narzędzie księgowe, lecz także strategiczny dokument, który wspiera zarządzanie finansami firmy. Regularne monitorowanie i analiza bilansu umożliwiają przedsiębiorstwom skuteczne zarządzanie płynnością i zapewnienie stabilnej polityki finansowej na dłuższą metę.

Sprawdź ofertę Faktorii, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach poprawy płynności finansowej dzięki faktoringowi.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest bilans księgowy?

Bilans księgowy to podstawowy dokument sprawozdania finansowego, który przedstawia zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na określony dzień. Pozwala on na ocenę stanu majątkowego firmy oraz źródeł finansowania tego majątku.

Jak sporządzić bilans księgowy?

Sporządzenie bilansu wymaga precyzyjnego rejestrowania wszystkich transakcji gospodarczych w księgach rachunkowych. Kluczowe etapy to określenie okresu sprawozdawczego, wybranie dnia bilansowego, oraz wycena aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Jakie są elementy bilansu?

Elementy bilansu obejmują aktywa (trwałe i obrotowe) oraz pasywa (kapitał własny i zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania).

Jakie są rodzaje bilansów?

W cyklu rachunkowym wyróżnia się dwa rodzaje bilansów: bilans otwarcia, który przedstawia stan aktywów i pasywów na początek okresu obrachunkowego, oraz bilans zamknięcia, który pokazuje stan aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.