Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Cash flow, czyli czym jest rachunek przepływu środków pieniężnych?

Cash flow to jeden z kluczowych elementów sprawozdania finansowego. Na jego podstawie możesz określić potencjał przedsiębiorstwa i jego kondycję. Sprawdź, na czym dokładnie polega i jak go sporządzić.

Czym jest cash flow?

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych, to dokument, który sumuje przepływ środków pieniężnych wraz z uwzględnieniem źródeł środków i sposobów ich wykorzystania w danym przedsiębiorstwie. To informacja, która pozwala ocenić stopień płynności finansowej organizacji, zdolność regulacji zobowiązań i skuteczność egzekwowania należności.

W rachunku przepływów pieniężnych uwzględniane są faktyczne przepływy pieniężne, dlatego też stanowią dobry wskaźnik w ocenie finansowego potencjału przedsiębiorstwa. Dla porównania – bilans z rachunkiem strat i zysków uwzględnia wartości szacunkowe, takie jak wyceny czy rezerwy, co może wykazywać mylny stan finansowy organizacji. Warto jednak mieć na uwadze, że kompletna ocena powinna opierać się na obu powyższych wskaźnikach.

Jak zbudowany jest rachunek przepływów pieniężnych?

Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) składa się z trzech części głównych:

 • Działalność operacyjna – środki pochodzące z podstawowej działalności firmy:
 • przepływy brutto – zysk operacyjny plus amortyzacja i odjęcie zapłaconego podatku,
 • przepływy netto – przepływy brutto ze zmianą kapitału pracującego oraz zmianą pasywów operacyjnych i aktywów pozostałych,
 • zmiana kapitału pracującego – zmiana zapasów z odjęciem należności plus zmiana zobowiązań (jeśli wzrastają).
 • Działalność inwestycyjna – środki wydatkowane lub generowane do inwestycji niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Innymi słowy – to koszty, które w przyszłości mają zaowocować korzyściami.
 • Działalność finansowa – środki pozyskiwane z zewnątrz, które mają związek z funkcjonowaniem firmy – akcje, obligacje i kredyty.

W cash flow uwzględnić należy również:

 • przepływy pieniężne netto – zsumowane kwoty z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
 • środki pieniężne, które obejmują początek okresu sprawozdawczego – wartość musi zgadzać się z bilansem,
 • środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego – to różnica między początkowym stanem środków pieniężnych i sumy przepływów pieniężnych w jednostce. Wynik powinien być równy środkom na koniec okresu sprawozdawczego,
 • zmianę bilansową środków pieniężnych – z uwzględnieniem zmiany stanu środków pieniężnych, wynikających z różnic kursowych,
 • przepływy pieniężne netto – zsumowane kwoty z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
Na czym polega analiza cash flow?

We wszystkich trzech przypadkach przepływ pieniężny, ujmowany w rachunku, jest dodatni lub ujemny. Firma w odpowiedniej sytuacji finansowej generuje dodatnie przypływy z działalności operacyjnej i finansowej. Jeśli generuje przypływy ujemne z działalności operacyjnej i finansowej, wówczas sytuacja finansowa określana jest jako zła.

Cash flow – metody sporządzania

Rachunek przypływów pieniężnych może być sporządzany dwiema metodami – bezpośrednią lub pośrednią. Różnią się one sposobem wyliczania przepływów, wynikających z działalności operacyjnej.

Metoda bezpośrednia polega na wykazaniu przepływów płynących z działalności operacyjnej. W tym przypadku należy pomniejszyć wpływy z działalności operacyjnej o wydatki operacyjne. Dzięki zestawieniu grup wpływów (np. sprzedaż) i wydatków (np. wynagrodzenia netto, dostawy i usługi, podatki) widoczne są wszystkie zdarzenia w organizacji.

W metodzie pośredniej pozycją wyjściową jest zysk netto lub zysk z działalności operacyjnej, z uwzględnieniem korekt kosztów, które nie mają charakteru pieniężnego, a mogą mieć wpływ na wynik finansowy. Metoda ta pozwala uzyskać obraz kondycji firmy i zauważyć związek między przepływami pieniężnymi, a rachunkiem wyników.

Cash flow – kto korzysta z informacji?

Z rachunku przepływów pieniężnych (cash flow) korzystają przede wszystkim banki, które wystawiają ocenę możliwości finansowych przedsiębiorstwa, zanim zostanie im udzielony kredyt. Analizę tego typu przeprowadzają także inwestorzy, którzy chcą wiedzieć jakie przepływy może uzyskać organizacja w przyszłości. Rachunek przepływów pieniężnych to źródło informacji również dla kontrahentów, którzy chcą udzielić danej firmie kredyt kupiecki.

Analiza przepływów środków pieniężnych – do czego jest potrzebna?

Cash flow umożliwia szybką analizę stanu jednostki i określenie jej etapu rozwoju. Ocena przepływów środków pieniężnych może okazać się pomocna w trzech aspektach – w oszacowaniu prawidłowości rozwoju firmy, przygotowania i realizacji określonych inwestycji i w określeniu, czy istnieje zagrożenie problemami, związanymi z brakiem płynności finansowej.

Analiza przepływów środków pieniężnych to dokument ważny dla inwestorów i wszelkich instytucji, które chcą zaangażować środki finansowe w wybrany podmiot. Sprawozdanie z cash flow jest potrzebne kadrom zarządzającym – dzięki niemu możliwe jest sprawdzenie źródeł i celów finansowania oraz określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zarządzać firmą, aby utrzymać płynność finansową – zapoznaj się z innymi poradnikami lub skontaktuj się z naszymi doradcami poprzez zakładkę Kontakt.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.