Finanse
Księgowość

Co to jest kapitał obrotowy netto?

Czym jest analiza finansowa i jakie są jej narzędzia

Płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest kapitał obrotowy. Czym dokładnie jest, jakie są jego rodzaje i jak się go wylicza?

Czym jest kapitał obrotowy?

Kapitał obrotowy to pewnego rodzaju miara finansowa, pomocna w określeniu stanu płynności finansowej przedsiębiorstwa. Stanowi nadwyżkę środków finansowych bieżących nad zobowiązaniami. Kapitał obrotowy wyliczany jest na podstawie aktywów, obecnych w firmie przez czas nie dłuższy niż rok.

Jak otrzymać wartość kapitału obrotowego? Wystarczy odjąć od wartości majątku obrotowego przedsiębiorstwa wysokość zobowiązań bieżących, dotyczących:

 • systemu finansowania państwa (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki etc.),
 • banków – m.in. kredyty krótkoterminowe,
 • dostawców – zapłata za dostawy,
 • pracowników – wynagrodzenie.

Zbyt niski poziom kapitału obrotowego grozi utratą płynności finansowej, bądź wzrostem kosztów uzyskania przychodu.

Kapitał obrotowy – rodzaje

Kapitał obrotowy podzielić można na dwa podtypy:

 • kapitał obrotowy brutto, czyli bieżące aktywa firmy, do których zaliczyć można majątek obrotowy, przeznaczony do działalności bieżącej,
 • kapitał obrotowy netto – stanowi różnicę między kapitałem stałym i majątkiem trwałym bądź aktywami bieżącymi i zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Kapitał obrotowy netto może mieć poziom:

 • ujemny – zobowiązania krótkoterminowe są niższe niż aktywa obrotowe,
 • dodatni – kapitał długoterminowy jest wyższy od poziomu aktywów trwałych,
 • zerowy – zobowiązania bieżące i poziom aktywów jest na równym poziomie.

Czym jest kapitał obrotowy netto?

Kapitał obrotowy netto to inaczej kapitał pracujący. Jest to nadwyżka aktywów obrotowych w stosunku do krótkoterminowych zobowiązań. Stanowi część kapitałów stałych, która finansuje aktywa obrotowe, jednak nie finansuje aktywów stałych.

Dzięki utrzymaniu optymalnego poziomu kapitału obrotowego netto możliwe jest uniknięcie kosztów związanych z pozyskaniem kapitału, przeznaczonego na działalność bieżącą firmy. W pewnym sensie można powiedzieć, że zapobiega stratom – w przypadku potrzeby uzyskania finansowania na działalność bieżącą, sprzedaż całego majątku może wiązać się z obniżeniem jego wartości.

Kapitał obrotowy to aktywa, które obecne są w przedsiębiorstwie nie więcej niż przez 12 miesięcy. Są to towary, zapasy, materiały oraz należności krótkoterminowe, bądź inwestycje krótkoterminowe, takie jak pożyczki, udziały czy też środki pieniężne.

Dlaczego kapitał obrotowy netto jest tak istotny?

Kapitał obrotowy odpowiada w dużej mierze za płynność finansową przedsiębiorstwa. To bardzo ważny element w momencie, gdy właściciel firmy wpadnie w tarapaty, związane np. z brakiem sprzedaży towarów. Kapitał obrotowy chroni więc w pewnym stopniu przed zastojem w uzyskiwaniu dochodu.

Kapitał obrotowy netto to jeden z elementów bieżących aktywów, które mogą być wykorzystywane w działalności bieżącej przedsiębiorstw. Utrzymanie właściwego poziomu tego rodzaju kapitału jest więc niezbędne w działalności firm. Ich rozwój możliwy jest wówczas, gdy wysokość kapitału obrotowego netto i sprzedaży jest odpowiednio zbilansowana.

Kapitał obrotowy netto — wyliczenie

Kapitał obrotowy netto wylicza się m.in. w ujęciu kapitałowym. Stanowi różnicę kapitału stałego (i długoterminowego obcego) oraz majątku długookresowego, która służy do finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa. Można wyliczyć go również w ujęciu majątkowym – wówczas to różnica między aktywami i pasywami bieżącymi. Wyliczony w ten sposób, stanowić może nadwyżkę majątku bieżącego nad bieżącymi zobowiązaniami. To swego rodzaju bufor bezpieczeństwa, który ma ułatwić zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ma także zmniejszyć ryzyko związane z finansowaniem środków obrotowych.

Dobrze byłoby, gdyby wysokość kapitału obrotowego netto zaspokajała zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto. To zarząd przedsiębiorstwa decyduje o jego wysokości. W jaki sposób? Oczywiście – przez politykę finansowania działalności bieżącej. Jego źródłem jest kapitał własny, pożyczki długoterminowe oraz kredyty bankowe lub inne zobowiązania długoterminowe.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto

Z czym związane jest zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto? Z bieżącymi potrzebami finansowymi firmy, związanymi z bieżącą działalnością operacyjną, które nie pokryły zobowiązań bieżących terminowych (z wyłączeniem kredytów krótkoterminowych). Przy obliczaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy pod uwagę bierze się również poziom środków pieniężnych i inwestycji krótkoterminowych. Bieżące regulowanie zobowiązań wykonywane jest przy udziale tychże środków pieniężnych. Jeśli ich zabraknie – firma może sięgnąć po kredyt lub pożyczkę krótkoterminową. Wartość zapotrzebowania wyliczona została jako element aktywów bieżących, pomniejszona o inwestycje krótkoterminowe i bieżące zobowiązania nieoprocentowane, którymi są:

krótkoterminowe zobowiązania dotyczące jednostek powiązanych i pozostałych, wynikające z usług i dostaw w okresie do 12 miesięcy,

 • inne krótkoterminowe zobowiązania dotyczące jednostek powiązanych,
 • inne zobowiązania dotyczące jednostek pozostałych,
 • zobowiązania z tytułu wystawionych weksli,
 • podatki, ubezpieczenia, cła i inne,
 • wynagrodzenia,
 • zobowiązania dotyczące jednostek pozostałych,
 • fundusze specjalne.

Jeśli interesują Cię inne zagadnienia związane z finansami – zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi wpisami blogowymi. Chcesz dowiedzieć się więcej o finansowaniu przedsiębiorstw i o faktoringu? Skontaktuj się z nami!

Najczęściej zadawane pytania

Czym dokładnie jest kapitał obrotowy netto i dlaczego jest ważny dla przedsiębiorstwa?

Kapitał obrotowy netto to nadwyżka aktywów obrotowych firmy nad jej krótkoterminowymi zobowiązaniami. Jest to wskaźnik mierzący, jak dobrze przedsiębiorstwo może pokryć swoje krótkoterminowe zobowiązania przy użyciu krótkoterminowych aktywów. Jego odpowiednia wysokość jest kluczowa dla utrzymania płynności finansowej, ponieważ zapewnia firmie zasoby na pokrycie bieżących wydatków i inwestycji w krótkim okresie.

Jak oblicza się kapitał obrotowy netto i co wchodzi w jego skład?

Kapitał obrotowy netto oblicza się, odejmując od wartości aktywów obrotowych (np. zapasy, należności) wartość zobowiązań krótkoterminowych (np. kredyty krótkoterminowe, zobowiązania wobec dostawców). Jest to zatem różnica między tym, co firma posiada w formie płynnych aktywów, a tym, co musi zapłacić w krótkim okresie.

Jakie działania można podjąć, aby poprawić poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie?

Aby poprawić poziom kapitału obrotowego netto, firma może zwiększyć swoje krótkoterminowe aktywa poprzez szybsze inkasowanie należności od klientów, lepsze zarządzanie zapasami lub zwiększenie sprzedaży. Inną strategią może być redukcja krótkoterminowych zobowiązań, na przykład poprzez renegocjację warunków płatności z dostawcami lub zarządzanie długami. Ważne jest również monitorowanie wskaźników finansowych i dostosowywanie strategii biznesowych w celu utrzymania zdrowej równowagi między aktywami a zobowiązaniami.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.