Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Co to jest wierzytelność?

Co to jest wierzytelność

Wierzytelność należy do podstawowych pojęć związanych z prawem zobowiązaniowym, które dotyczy w zasadzie każdego przedsiębiorcy, a także konsumentów m.in. w sektorze usług. W niniejszym artykule pomagamy zrozumieć, czym jest wierzytelność i co oznacza dla poszczególnych stron zobowiązania, a także tłumaczymy, dlaczego pojęcia wierzytelności nie można mylnie utożsamiać z pojęciem długu.

Pojęcie wierzytelności

Wierzytelność to pojęcie określone w Kodeksie cywilnym jako prawa majątkowe, z których wynikają roszczenia wierzyciela do świadczeń, jakie zobowiązany jest płacić dłużnik. Z pojęciem wierzytelności ściśle wiążą się również pojęcia wierzyciela oraz dłużnika. Wierzyciel jest zatem osobą, wobec której dłużnik ma obowiązek spłaty swojego zobowiązania. O wierzytelności bardzo często mówimy w przypadku umowy zawartej pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Wierzycielami mogą być:

  • bank udzielający kredytu;
  • operator usług telekomunikacyjnych;
  • jakakolwiek firma, która świadczy swoje usługi;
  • prywatna osoba udzielająca pożyczki.

Wierzytelność a dług

Wierzytelność i dług to pojęcia często stosowane zamiennie, co jednak jest błędem. Dług bowiem jest zobowiązaniem, które leży po stronie dłużnika, a zatem inaczej możemy określić go jako obowiązek spełnienia świadczenia względem swojego wierzyciela. Wierzytelność jest natomiast prawem wierzyciela do świadczenia, które jest zobowiązany zapłacić mu dłużnik.

Jaki charakter może mieć wierzytelność?

Ze względu na termin spłaty wierzytelności możemy podzielić je na niewymagalne i wymagalne. Czym się różnią?

  • Wierzytelność niewymagalna – jest to wierzytelność, która już powstała, ale dłużnik nie ma jeszcze obowiązku jej spłaty, ponieważ termin płatności jeszcze nie upłynął. Innymi słowy, mówimy tu po prostu o terminach płatności za konkretne rachunki, dopóki nie zostaną one przekroczone, mówimy o wierzytelności niewymagalnej.
  • Wierzytelność wymagalna – mówimy o niej, kiedy termin spłaty upłynął. Wierzyciel ma wówczas prawo wyciągać konsekwencje, przewidziane w umowie lub w Kodeksie cywilnym, np. naliczać odsetki, wzywać do zapłaty czy windykować.

Kiedy powstaje wierzytelność?

Wierzytelność powstaje wskutek różnych zdarzeń – najczęściej po zawarciu umowy w formie pisemnej lub ustnej. Innym przypadkiem zdarzenia, które może spowodować powstanie wierzytelności, jest czyn zabroniony, czyli delikt. Osoba, która wyrządziła szkody, jest z reguły zobowiązana do jej naprawienia. Wierzycielem staje się wówczas osoba pokrzywdzona.

Czy wierzytelność można sprzedać?

W kwestii sprzedaży wierzytelność nie różni się niczym od innych praw majątkowych, dlatego istnieje możliwość jej odsprzedaży podmiotom trzecim. Sprzedaż wierzytelności nazywamy cesją. Wówczas strony, które podpisują cesję, nazywane są odpowiednio cedentem (strona, która zbywa prawa do wierzytelności, czyli je odsprzedaje) oraz cesjonariuszem (strona kupująca prawa do wierzytelności). Po dokonaniu cesji cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością, tj. prawo do jej egzekwowania, zastosowania kar umownych, naliczania odsetek czy windykacji. Cesja może również dotyczyć poszczególnych praw, które zostaną określone w umowie.

Cesja nie musi dotyczyć całości wierzytelności, ale np. określonej kwoty lub jej procenta. Wierzytelność może również zostać przekazana na rzecz cesjonariusza na określony czas, po czym, w przypadku nieuregulowania – wraca do cedenta.

Czy o cesji należy powiadomić dłużnika?

Tak, o sprzedaży wierzytelności należy powiadomić dłużnika, ponieważ w przypadku braku takiej informacji lub pomimo niej, spłata zobowiązania na konto pierwotnego wierzyciela nie jest skuteczna wobec nabywcy wierzytelności (cesjonariusza), dlatego ma on prawo do dalszego ubiegania się o spłatę. Cesja wierzytelności nie wymaga natomiast pytania o zgodę dłużnika.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się wierzytelność od długu?

Wierzytelność to prawo majątkowe wierzyciela do otrzymania określonego świadczenia od dłużnika. Natomiast dług to zobowiązanie, które leży po stronie dłużnika – jest to obowiązek spełnienia świadczenia względem wierzyciela. W skrócie, wierzytelność to prawo do otrzymania zapłaty, a dług to obowiązek jej zapłacenia.

Jakie są rodzaje wierzytelności i kiedy stają się one wymagalne?

Wierzytelności dzielą się na niewymagalne i wymagalne. Wierzytelność niewymagalna to taka, która już powstała, ale dłużnik nie ma jeszcze obowiązku jej spłaty, gdyż termin płatności jeszcze nie upłynął. Natomiast wierzytelność staje się wymagalna, gdy termin spłaty upłynie i dłużnik nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. W takim przypadku wierzyciel może podjąć odpowiednie kroki, np. windykacyjne.

Czy można sprzedać wierzytelność i co to oznacza dla dłużnika?

Tak, wierzytelność można sprzedać, co nazywa się cesją. W wyniku cesji cesjonariusz (nabywca wierzytelności) przejmuje prawa do wierzytelności od cedenta (osoby, która zbywa wierzytelność). Jest to ważne dla dłużnika, gdyż po cesji powinien on dokonać spłaty bezpośrednio na rzecz nowego wierzyciela. Dłużnik powinien być poinformowany o cesji, aby uniknąć pomyłek w dokonywaniu płatności.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.