Czym różni się faktoring pełny, bez regresu, od niepełnego, z regresem? Dlaczego faktoring pełny jest lepszym rozwiązaniem?

Czym różni się faktoring pełny (bez regresu) od niepełnego (z regresem)

Brak systematyczności w regulowaniu zobowiązań handlowych nie jest wyłącznie cechą nierzetelnych kontrahentów. Świadomość tego faktu jest bardzo istotna, ponieważ problem ten może dotknąć każdego, a z uwagi na rozwijającą się pandemię można założyć, że będzie narastał. Z tego powodu strategia finansowa firmy powinna uwzględniać nieterminowość wpływu należności, ustalając stopień ryzyka wystąpienia tego zjawiska na bardzo wysokim poziomie. Jak się przed tym zabezpieczyć? Czy faktoring będzie skutecznym narzędziem? Sprawdźmy.

Faktoring – narzędzie zabezpieczające płynność finansową

Oczywiście ustawodawca przewidział możliwość opóźnień w regulowaniu należności, wprowadzając do obiegu prawnego stosowne przepisy regulujące obrót finansowy oraz związane z tym prawa i obowiązki. Niestety długoletnia praktyka pokazuje, że dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej, nawet jeśli jest skuteczne, trwa bardzo długo i pociąga za sobą często niewspółmierne koszty.

Bieżąca działalność wymaga natychmiastowego działania, choćby po to, by samemu nie znaleźć się na liście nierzetelnych odbiorców.

Uwagę przedsiębiorców i dyrektorów finansowych przyciąga produkt bankowy, którym jest faktoring. Nie jest to nowość na rynku. Jednak godne uwagi jest to, że oferta stale ewoluuje, co z kolei daje sygnał do konieczności poszerzenia wiedzy na ten temat.

Zanim przejdziemy dalej, przybliżymy znaczenie kilku podstawowych pojęć niezbędnych do zrozumienia idei faktoringu.

  • Faktorant – przedsiębiorca, czyli producent lub usługodawca, który wystawia faktury z odroczonym terminem płatności za sprzedaż swoich towarów czy usług. W ramach korzystania z faktoringu sprzedaje on wystawione faktury firmie faktoringowej (faktor), która wypłaca mu pieniądze z faktury jeszcze przed terminem płatności faktury. Jednocześnie faktor staje się dla płatnika tej faktury stroną, na której kontro nabywca dóbr i usług (kontrahent i partner biznesowy naszego przedsiębiorcy) powinien wnieść określoną sumę pieniędzy w ramach opłacenia faktury. Przekazanie faktorowi praw do należności za fakturę odbywa się poprzez przekazanie tzw. cesji.
  • Faktor – instytucja finansowa, firma faktoringowa działająca w ramach umowy faktoringu. Faktor przekazuje faktorantowi (przedsiębiorcy) płatność za sprzedaną fakturę za usługę lub sprzedany towar, jeszcze przed upływem terminu jej płatności i zgodnie ze wszystkimi warunkami umowy faktoringowej, którą zawierają.
  • Kontrahent – partner biznesowych naszego przedsiębiorcy, który nabywa od niego produkty czy usługi. To na niego przedsiębiorca wystawia faktury, które powinien opłacić w określonym terminie.

Faktoring – ogólny opis usługi

Faktoring to usługa świadczona przez faktora, która polega na wykupie faktur od klienta, będącego dostawcą towarów lub wykonawcą usług na rzecz swoich partnerów biznesowych – kontrahentów. Na podstawie umowy faktoringowej faktor wykupuje fakturę od klienta.

Podstawowym celem faktoringu jest likwidacja zatorów płatniczych, poprzez bieżące finansowanie działalności przedsiębiorstw, instytucji, fundacji itp. W ten sposób znika łańcuch uzależnień finansowych, którego najsłabszym ogniwem byli lub są nierzetelni albo niewydolni kontrahenci, którzy nie regulują swoich zobowiązań na czas.

Warunkiem świadczenia usługi jest to, by termin płatności zawarty na fakturach nie uległ przekroczeniu w momencie przekazania ich przez klienta do instytucji finansowej (faktora). Faktor wypłaca środki za faktury bezpośrednio na konto firmowe klienta, po czym zwraca się do kontrahenta o zwrot dokonanych płatności.

W zależności od wynegocjowanych warunków umowy, na konto klienta (faktoranta), wpływa od 75 do nawet 90% wartości faktury.

Faktoring – rodzaje

Faktoring na przestrzeni lat stał się szeroką gamą usług finansowych, uwzględniających różne założenia wynikające ze złożoności działań gospodarczych.

Na potrzeby tego artykułu zajmiemy się grupą usług, określanych jako „faktoring według przejęcia ryzyka”.

W jej skład wchodzą:

  • Faktoring pełny (bez regresu);
  • Faktoring niepełny (z regresem).

Istnieje błędne przekonanie, że o wyborze konkretnej usługi faktoringowej powinny decydować zależności towarzyskie. Ekonomia nie zna pojęcia wzajemnej adoracji, zatem każdy poważny przedsiębiorca musi być gotowy na poddanie się weryfikacji swoich możliwości finansowych i gospodarczych.

Wybór formy umowy faktoringu, a co za tym idzie rodzaju świadczonej usługi, uzależniony jest od oceny ryzyka niewypłacalności kontrahenta, profilu jego działania, a nawet od tego, czy kontrahent ma mieć świadomość działań faktoringowych, czy też nie.

Uwaga! Wszelkie informacje dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, dane teleadresowe, przebieg oraz rzetelność finansowa nie są objęte tajemnicą.

Faktoring niepełny, z regresem

Faktoring niepełny zwalnia faktora z podejmowania ryzyka utraty wpływów na skutek nieopłacenia przez niego określonej faktury, czyli niewypłacalności kontrahenta. Dla przedsiębiorcy korzystającego z faktoringu niepełnego taka sytuacja wiąże się z obowiązkiem zwrotu wypłaconych wcześniej pieniędzy za wystawioną fakturę do instytucji finansowej. Termin zwrotu zaliczki (okres regresu) wynosi od 14 do nawet 60 dni. Szczegóły regulują określone zapisy umowy faktoringowej, którą podpisuje przedsiębiorca (faktorant).

Mimo wielu zalet takiego rozwiązania faktorant w ramach korzystania z faktoringu z regresem, w dalszym ciągu ponosi pełne ryzyko nieudanych bądź ryzykownych decyzji transakcyjnych swoich kontrahentów.

Faktoring pełny, bez regresu

Tutaj sytuacja jest inna. Faktor (firma faktoringowa) przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu. Klient firmy faktoringowej, podpisując umowę faktoringu pełnego, pozbywa się ryzyka braku zapłaty przez odbiorców za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Dla pełnego zobrazowania różnic, wynikających z zastosowania przez faktoranta poszczególnych form faktoringu, posłużmy się poniższą wizualizacją.

Pierwsze kroki procesu faktoringu są wspólne:

  1. Firma X wystawia firmie Y fakturę za świadczone usługi.
  2. Firmie X zależy na szybkim otrzymaniu gotówki za fakturę, dlatego korzysta z usługi finansowania faktur i przekazuje fakturę do Faktora.
  3. Faktor przekazuje gotówkę firmie X oraz informuje Y o cesji wierzytelności, czyli o fakcie, że należność za tę właśnie fakturę kontrahent powinien przelać już bezpośrednio do firmy faktoringowej.

W momencie, gdy firma Y powinna opłacić fakturę i opóźnia się z płatnością, następuje różnica w przejmowaniu ryzyka niewypłacalności:

  • W przypadku faktoringu z regresem ryzyko niewypłacalności firmy Y zostaje na firmie X, która jest zobowiązana dokonać zapłaty na rzecz Faktora, jeśli ten spóźnia się z opłaceniem faktury.
  • W przypadku faktoringu bez regresu ryzyko niewypłacalności firmy Y pozostaje na Faktorze, a firma X nie martwi się o dodatkowe koszty odsetek i windykacji.

Cały proces dokładnie opisaliśmy w artykule: Ile warte jest Twoje bezpieczeństwo.

Jak widać, faktoring bez regresu jest niezwykle skutecznym narzędziem zabezpieczającym firmę przed utratą płynności finansowej.

Dodajmy, że planując ekspansję na rynki zagraniczne, przedsiębiorca nie ma praktycznie żadnych szans na odzyskanie należności, w konfrontacji z machiną prawną obcych państw. Faktoring pełny daje szansę sukcesu działań podejmowanych w tym kierunku.

Wszystkie kwestie formalne związane z zaległościami płatniczymi (egzekwowanie płatności i windykacja), na podstawie umowy o faktoringu pełnym, pozostają w gestii faktora.

Podsumujmy. Ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów stale wzrasta i nic nie świadczy o tym, by zmalało. W obecnej sytuacji faktoring pełny może znacząco poprawić proces zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie. Zwlekanie z podjęciem decyzji o zastosowaniu tej formy zabezpieczenia, może mieć negatywne skutki, a przecież tego nie chcemy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się faktoring pełny od niepełnego i kto powinien z nich korzystać?

Różnica między faktoringiem pełnym a niepełnym polega przede wszystkim na przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W faktoringu pełnym (bez regresu) to firma faktoringowa (faktor) przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta, czyli odpowiedzialność za niespłacenie faktury przez odbiorcę. Natomiast w faktoringu niepełnym (z regresem) ryzyko to pozostaje po stronie przedsiębiorcy (faktoranta), który w razie problemów z płatnością musi zwrócić otrzymane od faktora środki. Faktoring pełny jest zalecany firmom, które chcą uniknąć ryzyka związanego z niesolidnymi partnerami biznesowymi i zapewnić sobie stabilność finansową.

Jakie korzyści niesie faktoring pełny dla przedsiębiorstwa?

Faktoring pełny oferuje przedsiębiorstwu znaczące korzyści, takie jak poprawa płynności finansowej poprzez szybkie otrzymywanie środków za wystawione faktury, eliminację ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahentów oraz optymalizację procesu zarządzania należnościami. Przedsiębiorca, korzystając z faktoringu pełnego, nie musi martwić się o terminowe płatności od swoich partnerów biznesowych, co pozwala mu na bardziej efektywne planowanie i realizację swoich działań biznesowych.

W jakich sytuacjach przedsiębiorstwo powinno rozważyć wybór faktoringu pełnego?

Przedsiębiorstwo powinno rozważyć wybór faktoringu pełnego, zwłaszcza gdy planuje ekspansję na rynki zagraniczne, współpracuje z nowymi partnerami biznesowymi o niepewnej kondycji finansowej, lub gdy chce zabezpieczyć się przed ryzykiem opóźnień w płatnościach i utrzymaniem płynności finansowej. Faktoring pełny jest szczególnie przydatny w branżach, gdzie występują długie terminy płatności oraz w sytuacjach, gdzie przedsiębiorstwo chce uniknąć ryzyka i kosztów związanych z windykacją należności.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.