Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Faktoring – wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat usług faktoringowych

Duża część przedsiębiorców udziela swoim kontrahentom wydłużonych terminów płatności za swoje usługi i produkty. Niestety może to często powodować zatory płatnicze.

→ Zastanawiasz się, jaki rodzaj faktoringu wybrać? Pobierz tabelę i sprawdź, co bardziej Ci się opłaca!

Co to jest faktoring?

Faktoring jest odpowiedzią na zatory płatnicze – zapewnia finansowanie bieżącej działalności i poprawia płynność firmy. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca może w terminie lub przed terminem regulować swoje zobowiązania.

Definicja faktoringu mówi o tym, że jest to usługa świadczona przez faktora, która polega na wykupie faktur od klienta, który jest dostawcą towarów lub wykonawcą usług na rzecz swoich kontrahentów.

Jak działa faktoring?

Faktoring ma miejsce w momencie, kiedy klient przekazuje do faktora wybrane przez siebie faktury przed terminem ich płatności. Faktor finansuje faktury klienta, tj. wypłaca środki za faktury bezpośrednio na konto firmowe klienta. Kontrahent jest zobowiązany dokonać płatności za fakturę na konto faktora.

Faktoring jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw poszukujących szybkich źródeł finansowania – pieniądze za faktury Klient otrzymuje praktycznie od ręki, ponieważ faktor płaci za fakturę w dniu, w którym jest przekazana przez klienta.

Uczestnicy faktoringu

Jak wspomnieliśmy, w ramach usługi faktoringu przedsiębiorca po wystawieniu faktury klientowi przekazuje ją do sfinansowania firmie faktoringowej. Uczestnikami transakcji faktoringowej są więc:

 • Przedsiębiorca, którego nazywamy również faktorantem. Jako klient firmy faktoringowej przekazuje do realizacji faktury wystawione swoim kontrahentom.
 • Instytucja Finansowa, nazywana również faktorem. Może nią być bank lub inna wyspecjalizowana firma, zajmująca się usługami faktoringowymi. Nabywa ona wierzytelność i przelewa na rachunek przedsiębiorcy środki w formie zaliczki (około 80-90% wartości faktury). Warto wybierać instytucje, które są partnerem dla swoich klientów. Dzięki temu prowadzą ich przez drogę zawiłości finansowych, doradzając jak osiągnąć sukces i rozwijać swoją firmę.
 • Kontrahent – dłużnik faktoringowy, zobowiązany do zapłaty faktury w określonym terminie.
Rodzaje faktoringu

W Polsce możemy wyróżnić kilka kategorii usług faktoringowych. Każda z nich może występować osobno, ale też mogą łączyć się ze sobą. Faktoring dzielimy ze względu na:

Charakter zobowiązania:

Faktoring wierzytelnościowy (zakupowy i sprzedażowy) – to tak naprawdę pełna nazwa usług faktoringowych. W tym przypadku przedsiębiorca przekazuje faktury faktorowi, który przelewa na konto swojego klienta 80-90% jej wartości. Faktor nabywa wierzytelność, natomiast kontrahent musi ją spłacić.

Faktoring dłużny (odwrócony) – zachodzi w momencie, gdy przedsiębiorca zaciąga dług w firmie faktoringowej, który w określonym czasie musi uregulować. Ten rodzaj faktoringu nazywamy również faktoringiem odwróconym.

Faktoring odwrócony jest to usługa, w której przedsiębiorca wskazuje faktorowi podmioty zaopatrujące go w produkty, dobra czy usługi, które będą mogły korzystać z takiej formy finansowania działalności. W tym modelu faktoringu dostawcy otrzymują od faktora należne środki w momencie, gdy przedsiębiorca przedstawi mu fakturę i potwierdzi, że wypełnił wszystkie uzgodnione warunki zamówienia. Następnie kwotę wykupu faktury wraz z odsetkami faktorant spłaca w określonym w umowie terminie faktorowi. Dzięki temu przedsiębiorca może zamówić większą ilość produktów lub usług, potrzebnych mu do prawidłowego funkcjonowania firmy, nie płacąc za nie od razu.

Przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta

Faktoring pełny (właściwy, bez regresu) przenosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność kontrahenta na faktora. Jeśli przedsiębiorca otrzyma od faktora zaliczkę za fakturę (80-90% wartości), a faktor nie otrzyma zapłaty od kontrahenta, przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów oraz nie musi zwracać otrzymanej zaliczki, gdy faktura jest bez regresu. Z tego powodu jest to najdroższa usługa faktoringowa na rynku. Natomiast w sytuacji, w której faktura jest w regresie, przedsiębiorca może zapłacić za finansowanie. Dopiero po około 6 miesiącach ubezpieczyciel wypłaca środki. Zazwyczaj tego typu transakcje faktoringowe, niosące duże ryzyko są dodatkowo zabezpieczane ubezpieczeniem należności. Wtedy faktor otrzymuje pieniądze od ubezpieczyciela lub zleca windykację należności.

Faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) to usługa, w której faktor wykupuje wierzytelność od przedsiębiorcy, ale nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta. W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaci należności faktorowi, to na przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek spłaty. Firmy faktoringowe ze swojej strony bardzo często oferują klientowi pomoc w odzyskaniu należności.

Faktoring mieszany to usługa zawierająca elementy faktoringu pełnego i niepełnego. Firma faktoringowa uzgadnia kwotę, do której ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika. Jeśli kwota zostanie przekroczona, odpowiedzialność spada na przedsiębiorcę, który musi spłacić należność z faktury.

Moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej

Faktoring jawny (otwarty) – w tej usłudze jedna ze stron umowy faktoringowej musi od razu powiadomić kontrahenta o cesji wierzytelności oraz o spłatach należności na konto faktora. Faktoring jawny jest najpopularniejszą i najtańszą usługą faktoringową w Polsce. Przy tym modelu faktoringu faktorzy mogą sprawdzić kontrahentów, by ryzyko niewypłacalności było jak najmniejsze, a jakość współpracy z dłużnikiem odnotowują w bazach udostępnianych na rynku między wszystkimi firmami faktoringowymi. Dzięki temu kontrahent będzie z pewnością bardziej zdyscyplinowany, jeśli mowa o regulowaniu należności w terminie. Istotną kwestią przy wyborze faktoringu jawnego dla przedsiębiorców może być możliwość wpisania tej usługi w koszty uzyskania przychodu oraz odliczenia ich od podatku. Usługi faktoringowe są opodatkowane podatkiem VAT w stawce 23 procent.

Faktoring tajny (cichy) – polega na tym, że kontrahent nie zostaje powiadomiony o cesji wierzytelności. Jeżeli dłużnik ureguluje należność na konto faktoranta, ten musi przekazać ją faktorowi. Często ten typ faktoringu chcą wybrać przedsiębiorcy z dość prostych powodów. Zazwyczaj właściciele firm boją się reakcji swojego klienta na cesję wierzytelności. Nie chcą też przekazywać im informacji na ten temat lub przeraża ich załatwianie formalności. Tak naprawdę faktoring wpływa pozytywnie na ocenę dostawcy, ponieważ przed podpisaniem umowy faktoringowej faktor dokładnie sprawdza sytuacją finansową przedsiębiorcy. Co więcej, faktorzy przeważnie sami zajmują się wszystkimi sprawami związanymi z dokumentacją oraz powiadomieniem kontrahenta o cesji. Faktoring cichy sprawdza się w sytuacjach, gdy firma potrzebuje szybkiego finansowania, a kontrahent zawarł w umowie zakaz o cesji wierzytelności. Coraz częściej jednostki samorządu państwowego nie chcą wyrażać zgody na taką cesję. Faktoring tego typu stosuje się zazwyczaj w sektorze handlowym.

Faktoring półotwarty – dłużnik dowiaduje się o umowie faktoringowej dopiero w momencie otrzymania od faktora wezwania do zapłaty należności.

Sposób korzystania z usług faktoringowych

Faktoring pojedynczy, w którym przedsiębiorca przekazuje do sfinansowania przez faktora tylko wybrane przez siebie faktury. To idealne rozwiązanie, gdy z usług faktoringowych właściciel firmy chce korzystać od czasu do czasu.

Faktoring globalny zachodzi wtedy, gdy przedsiębiorca przekazuje do sfinansowania wszystkie faktury od kontrahentów, których zgłoszono do umowy faktoringowej. Jeśli wystawiasz dużo faktur z odroczonym terminem płatności i masz problem z egzekwowaniem należności, ten model faktoringu z pewnością sprawdzi się u Ciebie.

Limit faktoringowy – różni się jednym elementem od faktoringu globalnego. Przed podpisaniem umowy z przedsiębiorcą, faktor dokładnie sprawdza jego sytuację finansową, po czym przyznaje określony limit na finansowanie faktur. Do wysokości limitu faktor nie będzie weryfikował klienta w żaden sposób. Inaczej jest jednak w sytuacji, gdy kontrahenci zostaną uznani za niesolidnych płatników (faktor poznaje dłużników później, po podpisaniu umowy z faktorantem i zgłoszeniem przez niego swoich klientów). Wtedy można spodziewać się odmowy finansowania faktur, mimo ustalonego limitu.

Charakter prowadzonej współpracy z kontrahentami

Faktoring krajowy – mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy współpracują z kontrahentami z tego samego kraju. Usługa ta pozwala na sprawny przepływ pieniędzy, poprzez uwolnienie „zamrożonej” gotówki w fakturach. To tzw. finansowanie faktur. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi czekać 60 czy nawet 120 dni na zapłatę należności przez kontrahenta, tylko otrzymuje środki od razu po wystawieniu faktury od swojego faktora. Wszystko opiera się na przejęciu wierzytelności przez firmę faktoringową, która przelewa należności na konto swojego klienta. Przedsiębiorca może wtedy spłacać swoje bieżące zobowiązania przed terminem, nie wykładając dodatkowych pieniędzy. Faktoring krajowy to dobre wyjście dla firm produkcyjnych, które mają wysoki poziom należności, przez co mogą mieć problem z kapitałem obrotowym na bieżącą działalność.

Faktoring międzynarodowy – został stworzony dla przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać i wysyłać swoje produkty i usługi za granicę lub sprowadzać je do Polski. Dlatego też wyróżniamy faktoring eksportowy, wiążący się ze sprzedawaniem produktów na rynki zagraniczne oraz faktoring importowy, dotyczący przedsiębiorstw zajmujących się importem towarów z rynków zagranicznych do Polski. W przypadku eksportu, faktoring należności jest bardzo przydatny, ponieważ w innych krajach można spotkać się z bardzo wydłużonym okresem płatności za faktury. Natomiast jeśli działalność zajmuje się importem, faktoring zapewni wiarygodność oraz wypłacalność polskiego importera.

Trzeba pamiętać, że obecnie większość transakcji z zastosowaniem faktoringu międzynarodowego, realizowanych jest z udziałem dwóch faktorów. Faktoring w takim układzie zapewnia najszybszą i najefektywniejszą operację faktoringową. W transakcji bierze udział zarówno faktor eksportowy, jak i importowy. Pierwszy dokonuje cesji wierzytelności kupionej od eksportera, na rzecz faktora importowego, który w ten sposób nabywa prawo do przyjęcia zapłaty za transakcję od importera. Następnie faktor importowy przekazuje płatność faktorowi eksportowemu, by ten mógł ostatecznie rozliczyć się z przedsiębiorcą. W sytuacji, gdy zagraniczny klient nie wywiążę się z płatności, faktor importowy mimo tego płaci eksportowemu, a sam rozpoczyna windykację.

Moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność

Faktoring dyskontowy – faktor przejmuje wierzytelność w momencie podpisania umowy faktoringowej. Data zapłaty należności przez kontrahenta nie ma tutaj znaczenia.

Faktoring zaliczkowy – faktor wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę na poczet wierzytelności (około 80-90%). Pozostała część kwoty zostaje przelana na konto klienta w momencie spłaty faktury przez dłużnika.

Faktoring wymagalnościowy – przedsiębiorca otrzyma kwotę ze sprzedaży wierzytelności dopiero w momencie, gdy dłużnik spłaci należność faktorowi.

Korzyści płynące z faktoringu

Faktoring stał się usługą coraz częściej wybieraną przez przedsiębiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jest wiele przyczyn tego trendu. Podstawowymi zaletami faktoringu jest bezpieczeństwo transakcji i pewność zachowania płynności finansowej, które mają ogromne znaczenie. Co jeszcze powoduje, że faktoring na dobre zagościł na polskim rynku finansowym?

Faktoring – wpływ na finanse firmy

Podstawowym filarem zdrowych finansów przedsiębiorstwa jest zachowanie płynności finansowej. Wiele firm oczekując na płatności od kontrahentów, zmaga się z zatorami płatniczymi. Korzyścią faktoringu jest natychmiastowe finansowanie, które spełnia potrzeby firmy i zapewnia przedsiębiorcom dostęp do gotówki, bez zbędnych przestojów. Dzięki temu firma może się skupić na aktualnej działalności i planowaniu przyszłych inwestycji, bez obawy o brak środków na bieżące wydatki. Faktura przekazana do instytucji faktoringowej zostaje terminowo sfinansowana.

Pewność i gwarancja otrzymania środków w terminie wpływa na bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. I nie mówimy tu tylko o bezpieczeństwie płynności finansowej. Do zalet faktoringu pełnego zalicza się fakt, że chroni on firmy przed opóźnieniami w płatnościach faktur, ale przede wszystkim przed najgorszym scenariuszem, jakim jest brak wpływu wynagrodzenia za dostarczenie towarów i usług. Dzięki finansowaniu faktur z przejęciem ryzyka, przedsiębiorca nie musi martwić się o niewypłacalność kontrahentów. Jego transakcje są zabezpieczone i posiadają gwarancję spłaty.

Kolejną korzyścią faktoringu jest to, że pozwala zachować płynność finansową. Dzięki płynności firma nie zalega z opłatami, płaci swoim dostawcom na czas, terminowo realizuje zlecenia. Faktoring pomaga budować wizerunek solidnej firmy i rzetelnego partnera w biznesie. Twoja firma jest firmą, z którą inni chętnie współpracują.

Faktoring sposobem na efektywne zarządzanie

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Faktoring często pełni rolę alternatywnego źródła finansowania. Poprzez terminową wypłatę środków umożliwia zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji wyższe obroty. Uwolnione fundusze można przeznaczyć na zwiększenie produkcji, dodatkowe zakupy, realizację nowych zleceń, inwestycje, a wszystko to w przyszłości przyniesie zwrot w postaci rozwoju firmy.

Przedsiębiorcy często tracą czas na ponaglanie kontrahentów zalegających z płatnościami, szukanie dodatkowego finansowania w postaci kredytu czy windykację należności. Poprzez skorzystanie z usługi faktoringu problemy, z którymi borykają się firmy, zostaną rozwiązane. Przedsiębiorcy oszczędzają swój cenny czas a ich biznes i finanse są pod opieką. Przeczytaj również artykuł o długich terminach płatności za faktury i jak sobie z nimi poradzić.

Korzyściami faktoringu dla przedsiębiorstwa są przede wszystkim spokój i możliwość skupienia się na przyszłych działaniach. Dzięki zabezpieczeniu należności przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na rozwoju firmy i wzmacnianiu relacji biznesowych. Mają szansę i czas na pielęgnowanie swoich kontaktów biznesowych, pogłębianie wiedzy, rozwój, inwestowanie w nowoczesne rozwiązania. Decyzja o skorzystaniu z faktoringu jest otwarciem się na nowe możliwości, odkryciem unikalnych rozwiązań i okazją na rozwój, który zaowocuje na lata.

Faktoring w świetle prawa

Według obowiązującego w Polsce prawa, faktoring nie jest określany jako czynność bankowa, zatem do prowadzenia takich działań nie jest wymagane zezwolenie prezesa NBP. Faktorzy nie muszą zatem z tego powodu uzyskiwać zezwoleń ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Stwarza to idealne warunki do rozwoju tej dziedziny, z której chętnie korzystają polscy przedsiębiorcy.

Wszystkie firmy faktoringowe jako instytucje finansowe muszą stosować i przestrzegać przepisów dotyczących tego typu przedsiębiorstw. Są na nie nakładane prawa i obowiązki. Umowy faktoringowe zaliczane są do tzw. umów nienazwanych. Umowy zawierane są zazwyczaj na dłuższy czas. Wraz z podpisaniem umowy, nawiązuje się współpracę, która obejmuje wiele transakcji. Umowy faktoringowe w odróżnieniu od umów przekazu wierzytelności, zawierają dodatkowe elementy, dotyczące monitoringu wierzytelności, kontroli wypłacalności kontrahentów. Umowy tego typu zawierane są wyłącznie między faktorem a przedsiębiorcą prowadzącym działalność polegającą na obrocie towarami i usługami.

Jakie są koszty usług faktoringowych?

Koszt faktoringu uzależniony jest od wyboru konkretnego produktu w firmie faktoringowej. W niektórych produktach płaci się stałą, miesięczną opłatę za przyznany limit faktoringowy. W innych modelach można płacić dzienną prowizję od sfinansowanej faktury. Przedsiębiorca może również trafić na ofertę, w której opłaca się stałą opłatę abonamentową, w ramach której nie ma dodatkowych opłat za finansowanie i opłaty administracyjne.

Od przedsiębiorcy zależy, na jaki model faktoringu się zdecyduje. Dobrze jest przejrzeć różne oferty, ponieważ w każdej firmie faktoringowej mogą być inne opłaty. Warto również zwrócić uwagę na pozostałe koszty, zawarte w umowie faktoringowej:

 • odsetki od udzielonej zaliczki, pobierane w trakcie korzystania z niej, czyli od momentu wypłaty do czasu rozliczenia faktury.
 • dziennie oprocentowanie oparte na stawce referencyjnej WIBOR.
 • Do stawki WIBOR dodawana jest marża faktora, wynosząca od 0,2% do 4% w skali miesiąca.

Z powodu częstego wydłużenia okresu płatności za fakturę, kontrahenci regulują swoje należności w ciągu 30, 60, a nawet 120 dni. Dlatego wiele firm faktoringowych decyduje się na model dziennego naliczania opłat za finansowanie faktury. Przedsiębiorca płaci wtedy wyłącznie za rzeczywisty czas korzystania z usług faktora. Warto zwrócić uwagę na tę kwestię, ponieważ wiele firm faktoringowych stosuje model rozliczeń w trybie miesięcznym. W sytuacji, gdy faktura zostanie opłacona np. po 40 dniach, przedsiębiorca zapłaci dwukrotnie więcej, ze względu na rozpoczęcie kolejnego miesiąca korzystania z usługi.

Kontrahent nie zapłacił za fakturę? Przypomnienie o spłacie należności

Jeśli dłużnik nie ureguluje należności z faktur w wyznaczonym terminie, faktor uruchamia w stosunku do niego standardową procedurę windykacyjną. Najpierw kontrahent otrzymuje sms z przypomnieniem o istniejącej zaległości. Można też ustalić nowy termin płatności lub rozdzielić płatność na raty. Windykacja zawsze jest po stronie klienta i pomaga w odzyskaniu środków. Warto wiedzieć, że firmy faktoringowe mają większe możliwości prawne niż małe, np. jednoosobowe działalności gospodarcze. Dlatego też usługi faktoringowe bardzo często mogą pomóc w sytuacjach, w których przedsiębiorstwo ma problem z niewypłacalnymi kontrahentami.

Trzeba pamiętać, że firma faktoringowa wykupi wyłącznie wierzytelności nieprzeterminowane. Gdy termin płatności minął, przedsiębiorca musi podjąć windykację długu we własnym zakresie.

W zależności od wybranego modelu faktoringu przedsiębiorca może zostać wezwany do zwrotu zaliczki za niezapłaconą fakturę przez kontrahenta. Jedynie w przypadku zastosowania faktoringu pełnego, to faktor bierze całkowitą odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika i we własnym zakresie musi uruchomić procedurę odzyskania długu.

Dla kogo faktoring?

Faktoring jest dobrym wyjściem dla:

 • przedsiębiorstw stosujących odroczone, długie terminy płatności, przez co firma ma utrudnione regulowanie swoich należności w terminie.
 • właścicieli firm chcących zabezpieczyć się przed ewentualnymi zatorami płatniczymi lub poszukujących bezpiecznych źródeł finansowania swojej działalności.
 • przedsiębiorców, którym zależy na kompleksowych usługach finansowych, pozwalających na łatwiejsze zarządzanie płynnością finansową działalności.

Usługi faktoringowe sprawdzą się, gdy firma nie ma zdolności kredytowej, a ma trudności z wypracowaniem płynności finansowej. W przypadku kredytu w banku, przedsiębiorstwo musi spełnić szereg warunków. Sprawdzana jest między innymi historia kredytowa przedsiębiorstwa czy okres prowadzenia działalności. Przy wysokich kwotach kredytu banki wymagają dodatkowego zabezpieczenia w formie weksla, hipoteki lub cesji wierzytelności.

Przedsiębiorstwa mające problem z kontrahentami, którzy nie spłacają należności w terminie, powinny skorzystać z możliwości faktoringu. Jeśli umowa będzie dotyczyła faktoringu pełnego, to faktor bierze na siebie odpowiedzialność na ewentualną niewypłacalność kontrahenta.

Faktoring będzie dobrym wyborem dla przedsiębiorstw zmagających się z krótkoterminowym problemem z płynnością finansową. Przykładem takiej sytuacji może być realizacja dużego kontraktu, dla znacznie większego kontrahenta, który oczekuje bardzo długich terminów płatności. Zdarza się to dość często w branży budowlanej.

Usługi faktoringowe są również świetnym sposobem na zaplanowanie budżetu i codziennych płatności firmy. Co więcej, usługi faktoringowe nie są przeznaczone wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw lub tych o korporacyjnych strukturach.

Faktoring dla jednoosobowej działalności gospodarczej i freelancerów

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, bardzo często można spotkać się z kontrahentami, którzy oczekują długich terminów płatności. Niestety zazwyczaj jednoosobowe firmy są uzależnione od swoich klientów, dlatego zgadzają się na możliwość późniejszej zapłaty, co wiąże się z zatorami płatniczymi dla samego przedsiębiorcy. W takiej sytuacji dobrze jest skorzystać z możliwości faktoringu, który przywróci w szybki sposób płynność finansową, potrzebną nie tylko do opłaty bieżących zobowiązań, ale także dalszego rozwoju i podejmowania się kolejnych współprac.

Faktoring dla branż

Branża budowlana to jedna z tych, w których są najdłuższe terminy płatności na fakturach. Podwykonawcy oczekują rekordową liczbę dni na płatność, a sami muszą uregulować swoje zobowiązania.

Agencje marketingowe, reklamowe i eventowe również zmagają się z problemem zatorów płatniczych. Ponoszą bardzo duże koszty za zorganizowanie imprezy. Rezerwują lokale, kupują gadżety, nawiązują współpracę z licznymi podmiotami: grafikami, influencerami, aktorami. Bardzo często płacą ogromne zaliczki. Niestety sami otrzymują pieniądze bardzo późno, zazwyczaj kilka tygodni po zorganizowaniu imprezy czy realizacji kampanii reklamowej. W tym czasie cykl organizowania, opłacania powtarza się przynajmniej kilka razy. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest skorzystanie z usług faktoringowych.

Długie terminy płatności to codzienność w branży handlowej i usługowej. Kontrahenci wymagający odroczonych terminów płatności to standard, dlatego faktoring dla przedsiębiorstw może ułatwić zarządzanie budżetem firmy i zachowanie płynności finansowej.

Branża transportowa również należy do tych, w których trudno otrzymać zapłatę za usługi w krótkim terminie czasu. Niestety powoduje to wiele strat, ponieważ przedsiębiorca zajmujący się przewozem materiałów musi zapłacić za bieżące wydatki, jak np. wymiana opon czy paliwo.

Jak podjąć współpracę z firmą faktoringową?

Faktoring jest usługą oferowaną zarówno przez banki, jak i firmy faktoringowe. Szacunkowe dane GUS wskazują, że popularność firm faktoringowych stale rośnie, obecnie stanowią nawet 70% rynku. Zazwyczaj faktoring w bankach przeznaczony jest dla większych przedsiębiorstw, tak ten oferowany przez firmy faktoringowe może być wykorzystywany również przez mniejsze firmy i działalności jednoosobowe. Dzięki pojawieniu się opcji dla mikroprzedsiębiorstw rynek faktoringu rozwija się w bardzo szybkim tempie. Obecnie korzysta z niego około 25 tysięcy polskich firm.

Aby podjąć współpracę z firmą faktoringową, należy przejść przez ścieżkę podobną do wnioskowania o kredyt:

 • najpierw należy wypełnić wniosek online na naszej stronie internetowej, w którym podaje się dane firmy, dane kontrahentów, wyciągi i faktury.
 • następnie wniosek trafia do analizy, podobnie jak w przypadku wniosku o kredyt dla firm, jednak dużą zaletą usług faktoringowych jest bardzo krótki czas oczekiwania na decyzję. Decyzję można otrzymać nawet w ciągu 1 dnia, gdzie w bankach często trzeba czekać do 14 dni na odpowiedź.
 • po pozytywnej weryfikacji przedsiębiorstwo podpisuje umowę (w faktoria.pl umowę podpiszesz online).
 • następnie otrzymuje się limit faktoringowy, który przeznacza się na finansowanie faktur.

Cały proces podjęcia współpracy z firmą faktoringową jest bardzo łatwy. Co więcej, nie wymaga zbyt wielu czasu na formalności, ponieważ decyzję od faktora można otrzymać w ciągu 1 dnia. To duże ułatwienie dla wielu przedsiębiorstw potrzebujących pomocy w odzyskaniu płynności finansowej.

W artykule odpowiedzieliśmy na wiele często pojawiających się pytań, jak np. na czym polega faktoring. Jest to usługa coraz popularniejsza ze względu na dużą chęć rozwoju zarówno małych, jak i dużych firm. Blokujące zatory płatnicze nie są niczym dobrym dla żadnego przedsiębiorstwa, ponieważ mogą prowadzić nawet do upadku zakładu. Firma faktoringowa oprócz zaoferowania pomocy w finansowaniu faktur z odroczonym terminem płatności, dba również o weryfikowanie kontrahentów, pilnuje terminów spłaty należności, a po ich przekroczeniu wysyła powiadomienia do kontrahenta. Dzięki temu przedsiębiorca może część spraw związanych z zarządzaniem należnościami przenieść na faktora. Jest to duża oszczędność czasu dla właściciela firmy, który może skupić się na rozwoju i podejmowaniu współprac z nowymi klientami. Ważne, by przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze współpracą z firmą faktoringową dokonać dokładnej analizy przedsiębiorstwa, by wybrać jak najlepsze wyjście na przywrócenie płynności finansowej.

Jeśli chcesz skorzystać z usług faktoringowych, zapraszamy do kontaktu lub wypełnienia wniosku online na naszej stronie internetowej. Z chęcią udzielimy wszelkich potrzebnych informacji, dzięki którym Twoje przedsiębiorstwo zachowania płynność finansową.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.