Finanse
Księgowość

Jak obliczyć dochód netto?

Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa

Dochód netto, czyli wynagrodzenie po uwzględnieniu wszystkich potrąceń, a więc czysty zysk. Prowadzisz firmę? Przeczytaj, jak obliczyć dochód netto pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

Wynagrodzenie brutto a netto – najważniejsze informacje

Wynagrodzenie brutto, to kwota podawana najczęściej na umowie o pracę. Jest to kwota stanowiąca wynagrodzenie pracownika przed dokonaniem potrąceń na obowiązkowe opłaty i składki, jakie musi rozliczyć pracodawca:

 • składka na ubezpieczenie społeczne,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczka na PIT,
 • inne potrącenie np. składka pracownika na Pracownicze Plany Kapitałowe albo Pracownicze Plany Emerytalne.

Wynagrodzenie netto to kwota po wykonaniu wszystkich potrąceń i odliczeń. Poznanie faktycznie uzyskanego wynagrodzenia netto za dany rok podatkowy jest możliwe dopiero po złożeniu zeznania podatkowego. Dzieje się tak, ponieważ na nim zostają odliczone przysługujące ulgi i kalkulowana jest efektywna stawka opodatkowania, obowiązująca w danym roku podatkowym.

Wszystko zależy od konkretnej sytuacji podatnika. Odprowadzane składki mogą się różnić w zależności od stosunku prawnego łączącego pracownika z pracodawcą (rodzaju umowy), np. umowa o dzieło nie stanowi w świetle prawa polskiego samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast umowa o pracę zobowiązuję pracodawcę do odliczania tego rodzaju składek. Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą można znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne. Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdują się także informacje dotyczące nowych ulg dla przedsiębiorców: „ulgi na start” i „mały ZUS”.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Wymiar składek na ubezpieczenia społeczne zależy od przychodu. Stopy procentowe będące po stronie pracownika to:

 • 9,76% na ubezpieczenie emerytalne,
 • 1,50% na ubezpieczenie rentowe,
 • 2,45% na ubezpieczenie chorobowe.

Uwaga! „Składki emerytalne i rentowe naliczane są tylko do osiągnięcia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru, który w 2020 r. wynosi 156 810 PLN”.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% „podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszonej o kwoty tych składek finansowanych przez ubezpieczonych”. Oznacza to, że od przychodu należy odjąć wyżej wymienione składki ZUS. Dalej w ustawie czytamy, że „kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki”.

Jak policzyć zaliczki na PIT?

Podstawą do obliczenia wysokości zaliczek na PIT jest wysokość dochodu. Zgodnie z polskim prawem „za dochód uważa się uzyskane przychody, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów (najczęściej 250 PLN miesięcznie) oraz po odliczeniu potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne”. Koszty uzyskania przychodów są odliczeniem wykonywanym tylko do celów PIT. Oznacza to, że są obojętne z punktu widzenia wynagrodzenia netto.

Zaliczki na PIT wynoszą co do zasady:

 • 17% miesięcznego dochodu – za miesiące, w których podatnik nie przekroczył dochodu 85 528 PLN,
 • 17% od tej części dochodu, która nie przekroczyła ww. kwoty i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę – za miesiąc, w którym podatnik przekroczył dochód 85 528 PLN,
 • 32% miesięcznego dochodu za miesiące następujące.

Kwota obliczana w ten sposób jest podstawą opodatkowania. Należy ją zaokrąglić. Warto wiedzieć, że są przypadki, w których zaliczka pomniejszana jest o kwotę stanowiąca 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 43,76 PLN miesięcznie. Zaliczka jest zmniejszana także o odliczoną wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli 7,75% i również należy ją zaokrąglić.

Przykład wyliczenia dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę (z tytułu jednego stosunku pracy), która zapisała się do programu PPK bez dobrowolnej wpłaty dodatkowej. Osoba niekorzystająca z ulgi dla młodych. Zarobki to 5 000 PLN brutto, 75 PLN składki na PPK finansowanej przez zatrudniającego.

1. W tym przypadku składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą w sumie 685,50 PLN:

 • 488 PLN składka emerytalna, bo 5 000 x 9,76%,
 • 75 PLN składka rentowa, bo 5 000 x 1,50%,
 • 122,50 PLN składka chorobowa, bo 5 000 x 2,45%.

2. Natomiast składka zdrowotna to (5 000 – 685,50) x 9% = 388,31 PLN – kwota odliczana od PIT to 334,37 PLN (7,75%).

3. Składka na PPK wyniesie 100 PLN, bo 5 000 x 2%, następnie zaliczka na PIT – podstawa: 5 075 – 685,50 – 250 = 4 140 PLN po zaokrągleniu, kalkulacja: 4 140 x 17% – 43,76 – 334,37 = 326 PLN.

Zatem w przytoczonym przykładzie kwota netto wynagrodzenia to 3 500,19 PLN, bo od całości, czyli 5 000 PLN brutto należy odjąć wszystkie wyżej wymienione koszty:

5000 – 685,50 – 100 – 388,31 – 326 = 3 500,19 PLN netto

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) i Pracownicze Plany Emerytalne (PPE)?

Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane są z trzech źródeł:

 • z wpłaty podstawowej uczestnika programu – 2% wynagrodzenia i do 2% dobrowolnej wpłaty dodatkowej,
 • zatrudniający wpłaca 1,5% wynagrodzenia i dobrowolne wpłaty dodatkowe do 2,5% wynagrodzenia,
 • niektóre wpłaty mogą być finansowane z budżetu państwa.

Zgodnie z prawem „wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast wliczane są do podstawy do opodatkowania”. Uczestniczenie w Pracowniczym Planie Emerytalnym również może wpływać na wynagrodzenie netto. W tego rodzaju programie wpłata jest dobrowolna, jednak składka pracodawcy nie może być mniejsza niże 3,5% oraz nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia brutto pracownika.

Najczęściej zadawane pytania

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy na podstawie wynagrodzenia brutto?

Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się, odejmując od wynagrodzenia brutto wszystkie obowiązkowe składki (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne) oraz inne potrącenia (np. składka na PPK). Następnie od tak obliczonego dochodu odlicza się koszty uzyskania przychodów i oblicza podatek według obowiązującej skali podatkowej. Ostatecznie od sumy podatku należy odjąć składkę zdrowotną, aby uzyskać kwotę zaliczki na PIT.

Czy wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jest stała dla wszystkich pracowników?

Nie, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne zależy od wysokości wynagrodzenia. Obecnie stopy procentowe to 9,76% na ubezpieczenie emerytalne, 1,50% na rentowe i 2,45% na chorobowe. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od podstawy, pomniejszonej o składki finansowane przez ubezpieczonego, lecz odliczenie od podatku nie może przekroczyć 7,75% tej podstawy.

Jakie są różnice w obliczaniu zaliczek na PIT w zależności od formy opodatkowania?

W przypadku opodatkowania według skali podatkowej, zaliczka na PIT obliczana jest od dochodu (przychody minus koszty uzyskania oraz składki na ubezpieczenia społeczne), a następnie stosuje się stawkę 17% lub 32%, w zależności od wysokości dochodów. Dla podatku liniowego stawka wynosi 19%, a w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego stosuje się stawki procentowe zależne od rodzaju działalności. W każdym przypadku od zaliczki na PIT można odjąć odliczoną kwotę składki zdrowotnej.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.