Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy

Chociaż obliczenie pełnej należności z tytułu podatku dochodowego odbywa się raz w roku, to przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia zaliczek. Istnieje kilka sposobów opodatkowania. Warto je poznać i zrozumieć, ponieważ pozwala to na wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Terminy wpłaty należności

Zaliczkę na podatek dochodowy można wpłacać miesięcznie lub kwartalnie. W przypadku wybrania comiesięcznej przedpłaty termin jej uiszczenia mija 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty zaliczki. Comiesięczna spłata zobowiązań fiskalnych to najczęściej wybierana forma opodatkowania. Jest to podstawowa metoda spełniania swoich obowiązków podatkowych, ponieważ nie wymaga ona składania deklaracji o wyborze tego sposobu rozliczenia. Ponadto można ją stosować niezależnie od tego, czy wysokość należności obliczamy za pomocą skali podatkowej lub podatku liniowego.

Inną formą rozliczenia z urzędem skarbowym jest możliwość płacenia zaliczek co kwartał. Należy je wpłacać na mikrorachunek podatkowy do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstało zobowiązanie. Trzeba jednak pamiętać, że prawo do przedpłacania podatku w okresach kwartalnych mają jedynie podmioty, które spełniają odpowiednie wymagania. Wartość przychodu ze sprzedaży towarów i usług w roku poprzedzającym bieżący rok podatkowy (wraz z należnym VAT-em) nie może przekroczyć 1 200 000 euro. Kwartalnie zaliczki na podatek dochodowy nie mogą również płacić przedsiębiorcy, którzy właśnie rozpoczynają działalność gospodarczą.

Obliczanie zaliczki – skala podatkowa

Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się dopiero po okresie, w którym dochód osiągnięty od początku roku przekroczył iloraz kwoty 525,12 zł (kwota zmniejszająca podatek dochodowy) oraz stawki podatkowej 17%. Obliczona kwota zaliczki musi przekraczać wartość składki na ubezpieczenie społeczne.

Przedpłatę na podatek dochodowy oblicza się narastająco od początku roku, do miesiąca, w którym powstało zobowiązanie. Powstały dochód jest różnicą między przychodami od początku roku i kosztami poniesionymi do danego miesiąca. W następnych okresach rozliczeń przedsiębiorca oblicza wysokość zaliczki jako różnicę między podatkiem należnym od początku roku a sumą zaliczek uiszczonych w minionych miesiącach tego roku.

Po przekroczeniu progu dochodowego wynoszącego 85 258 zł osoba prowadząca działalność gospodarczą traci możliwość zmniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek dochodowy.

Podatek liniowy

W przypadku tej formy opodatkowania zobowiązanie względem urzędu skarbowego powstaje po zarobieniu pierwszej złotówki. Przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób mogą odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne. Zaś podatek obliczany według 19% stawki jest pomniejszany od składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedpłata na PIT podobnie jak w przypadku skali podatkowej jest obliczana jako różnica między podatkiem należnym od początku roku i sumą zaliczek wpłaconych na mikrorachunek podatkowy za poprzednie okresy rozliczenia.

Ryczałt ewidencjonowany

Podstawą do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód osiągnięty, w okresie którego dotyczy przedpłata. Przychód ten pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne. Mnoży się go przez odpowiednie dla charakteru działalności gospodarczej stawki ryczałtu. Od tej kwoty można odliczyć zapłaconą w danym okresie rozliczeniowym składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Karta podatkowa

Ta forma opodatkowania różni się od innych. Przedsiębiorca wybierający ten sposób rozliczania się z urzędem skarbowym nie musi prowadzić księgowości. Kwota miesięcznego podatku ustalana jest na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Bierze on pod uwagę branżę, rodzaj i zakres prowadzonej działalności. Kolejnymi ważnymi aspektami jest wielkość miejscowości, w której zarejestrowana jest firma oraz liczba zatrudnianych pracowników.

Przedsiębiorcy płacący swoje należności wobec urzędu skarbowego w ten sposób nie płacą miesięcznej zaliczki, lecz stałą kwotę podatku dochodowego wyliczoną przez urzędnika. To nie jedyne różnice, o których trzeba pamiętać. Zmianie ulegają również terminy płatności. Podatek należy opłacić do 7 dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie. Wyjątkiem jest grudzień, w którym opłacenia podatku należy dokonać do 28. dnia. Kwota podatku może być pomniejszona o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w danym okresie.

Wybór właściwej formy opodatkowania może wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa

Podatki nie są ulubionym tematem biznesowych rozmów. Wielu przedsiębiorców ucieka od myślenia o nich, a przecież każdy z nas musi je płacić. Dlatego warto podjąć próbę wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania. W zależności od przedmiotu działalności gospodarczej, strategii oraz planu rozwoju firmy zmieniają się warunki, które decydują o tym, z jakiego sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym możemy skorzystać. Warto zatem skonsultować się również z doświadczonym księgowym, który pomoże wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Najczęściej zadawane pytania

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przy zastosowaniu skali podatkowej?

Aby obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przy użyciu skali podatkowej, należy najpierw ustalić dochód firmy (różnicę między przychodami a kosztami uzyskania przychodu). Następnie, jeśli dochód przekracza kwotę wolną od podatku (525,12 zł), należy go pomnożyć przez odpowiednią stawkę podatkową (17% lub 32%). Od uzyskanego wyniku odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne. Ostateczna kwota zaliczki to różnica między obliczonym podatkiem a sumą zaliczek uiszczonych w poprzednich miesiącach.

W jaki sposób oblicza się zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku podatku liniowego?

Dla podatku liniowego, który wynosi 19%, zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się, pomniejszając dochód o składki na ubezpieczenie społeczne. Następnie oblicza się 19% podatku od tej kwoty i odlicza zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Tak jak w przypadku skali podatkowej, finalna zaliczka to różnica między obliczonym podatkiem a sumą zaliczek wpłaconych w poprzednich miesiącach.

Czy istnieją jakieś szczególne zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy dla ryczałtu ewidencjonowanego?

Tak, w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podstawą do obliczenia zaliczki jest przychód osiągnięty w okresie, którego dotyczy przedpłata. Ten przychód pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne i mnoży przez odpowiednie dla charakteru działalności gospodarczej stawki ryczałtu. Od tej kwoty można odliczyć zapłaconą w danym okresie rozliczeniowym składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.