Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Chociaż obliczenie pełnej należności z tytułu podatku dochodowego odbywa się raz w roku, to przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia zaliczek. Istnieje kilka sposobów opodatkowania. Warto je poznać i zrozumieć, ponieważ pozwala to na wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Terminy wpłaty należności

Zaliczkę na podatek dochodowy można wpłacać miesięcznie lub kwartalnie. W przypadku wybrania comiesięcznej przedpłaty termin jej uiszczenia mija 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty zaliczki. Comiesięczna spłata zobowiązań fiskalnych to najczęściej wybierana forma opodatkowania. Jest to podstawowa metoda spełniania swoich obowiązków podatkowych, ponieważ nie wymaga ona składania deklaracji o wyborze tego sposobu rozliczenia. Ponadto można ją stosować niezależnie od tego, czy wysokość należności obliczamy za pomocą skali podatkowej lub podatku liniowego.

Inną formą rozliczenia z urzędem skarbowym jest możliwość płacenia zaliczek co kwartał. Należy je wpłacać na mikrorachunek podatkowy do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstało zobowiązanie. Trzeba jednak pamiętać, że prawo do przedpłacania podatku w okresach kwartalnych mają jedynie podmioty, które spełniają odpowiednie wymagania. Wartość przychodu ze sprzedaży towarów i usług w roku poprzedzającym bieżący rok podatkowy (wraz z należnym VAT-em) nie może przekroczyć 1 200 000 euro. Kwartalnie zaliczki na podatek dochodowy nie mogą również płacić przedsiębiorcy, którzy właśnie rozpoczynają działalność gospodarczą.

Obliczanie zaliczki – skala podatkowa

Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się dopiero po okresie, w którym dochód osiągnięty od początku roku przekroczył iloraz kwoty 525,12 zł (kwota zmniejszająca podatek dochodowy) oraz stawki podatkowej 17%. Obliczona kwota zaliczki musi przekraczać wartość składki na ubezpieczenie społeczne.

Przedpłatę na podatek dochodowy oblicza się narastająco od początku roku, do miesiąca, w którym powstało zobowiązanie. Powstały dochód jest różnicą między przychodami od początku roku i kosztami poniesionymi do danego miesiąca. W następnych okresach rozliczeń przedsiębiorca oblicza wysokość zaliczki jako różnicę między podatkiem należnym od początku roku a sumą zaliczek uiszczonych w minionych miesiącach tego roku.

Po przekroczeniu progu dochodowego wynoszącego 85 258 zł osoba prowadząca działalność gospodarczą traci możliwość zmniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek dochodowy.

Podatek liniowy

W przypadku tej formy opodatkowania zobowiązanie względem urzędu skarbowego powstaje po zarobieniu pierwszej złotówki. Przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób mogą odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne. Zaś podatek obliczany według 19% stawki jest pomniejszany od składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedpłata na PIT podobnie jak w przypadku skali podatkowej jest obliczana jako różnica między podatkiem należnym od początku roku i sumą zaliczek wpłaconych na mikrorachunek podatkowy za poprzednie okresy rozliczenia.

Ryczałt ewidencjonowany

Podstawą do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód osiągnięty w okresie, którego dotyczy przedpłata. Przychód ten pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne. Mnoży się go przez odpowiednie dla charakteru działalności gospodarczej stawki ryczałtu. Od tej kwoty można odliczyć zapłaconą w danym okresie rozliczeniowym składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Karta podatkowa
Ta forma opodatkowania różni się od innych. Przedsiębiorca wybierający ten sposób rozliczania się z urzędem skarbowym nie musi prowadzić księgowości. Kwota miesięcznego podatku ustalana jest na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Bierze on pod uwagę branżę, rodzaj i zakres prowadzonej działalności. Kolejnymi ważnymi aspektami jest wielkość miejscowości, w której zarejestrowana jest firma oraz liczba zatrudnianych pracowników.

Przedsiębiorcy płacący swoje należności wobec urzędu skarbowego w ten sposób nie płacą miesięcznej zaliczki, lecz stałą kwotę podatku dochodowego wyliczoną przez urzędnika. To nie jedyne różnice, o których trzeba pamiętać. Zmianie ulegają również terminy płatności. Podatek należy opłacić do 7 dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie. Wyjątkiem jest grudzień, w którym opłacenia podatku należy dokonać do 28. dnia. Kwota podatku może być pomniejszona o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w danym okresie.

Wybór właściwej formy opodatkowania może wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa

Podatki nie są ulubionym tematem biznesowych rozmów. Wielu przedsiębiorców ucieka od myślenia o nich, a przecież każdy z nas musi je płacić. Dlatego warto podjąć próbę wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania. W zależności od przedmiotu działalności gospodarczej, strategii oraz planu rozwoju firmy zmieniają się warunki, które decydują o tym, z jakiego sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym możemy skorzystać. Warto zatem skonsultować się również z doświadczonym księgowym, który pomoże wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.