Kim jest prokurent w spółce? Uprawnienia prokurenta

Faktoring a inne formy finansowania – zalety i wady poszczególnych rozwiązań

Niemal każda spółka, z wyjątkiem spółki cywilnej, może zdecydować się na powołanie prokurenta, który odpowiedzialny jest za jej reprezentację w momencie, gdy zarząd dokonuje czynności prawnych. Na czym dokładnie polega rola prokurenta, jakie są jego obowiązki?

Kim jest prokurent w spółce?

Prokurent jest reprezentantem spółki, który funkcjonuje zgodnie z oświadczeniem o udzieleniu prokury. Jego zadania przydzielane są przez wspólników firmy. Jeżeli w spółce funkcjonuje zarząd – ustanowienia prokurenta dokonują członkowie. Ich liczba, niezbędna do podjęcia decyzji, zależna jest od umowy spółki. Osoba, która ma piastować to stanowisko, powinna posiadać umiejętności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Ponadto prokurent to osoba upoważniona do reprezentowania firmy w obrocie prawnym, dlatego posiadać musi odpowiedni poziom wiedzy z dziedziny prawa handlowego. Może pełnić wiele różnych funkcji w imieniu spółki, w tym zajmować się czynnościami sądowymi i pozasądowymi.

Według obowiązujących przepisów prokurą jest pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę i obejmuje nadanie prokurentowi mocy do wykonywania czynności sądowych oraz pozasądowych, związanych z przedsiębiorstwem. Prokura to pełnomocnictwo szczególne, którego nie można przenieść na inną osobę. Warto jednak wiedzieć, że prokurent może powołać pełnomocnika, czyli udzielić innej osobie pełnomocnictwo do wykonania sprecyzowanej czynności prawnej.

Funkcja prokurenta, czyli czym się zajmuje?

Odpowiedzialnością prokurenta jest:

  • reprezentowaniem spółki w sądach, urzędach oraz przed kontrahentami,
  • podpisywanie umów, pism procesowych oraz zamówień,
  • wytaczanie oraz cofanie powództw,
  • prowadzenie przedsiębiorstwa,
  • uczestniczenie w rozprawach spółki,
  • kwestie kredytowe,
  • podpisywanie czeków oraz weksli.

Do odpowiedzialności prokurenta nie należy natomiast m.in.

  • sprzedaż przedsiębiorstwa lub nieruchomości,
  • ustanowienia hipoteki na nieruchomości.

Należy pamiętać, że prokura udzielona musi być w formie pisemnej, dodatkowo pod rygorem nieważności. Rolę prokurenta pełnić może osoba fizyczna, która posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych. Jej powołania dokonuje osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Należy pamiętać, że prokura może być udzielona kilku osobom jednocześnie, tzn. w formie łącznej, jednak w tym przypadku każdy z nich musi być poinformowany o działaniach jednego z prokurentów. Inaczej – będą nieważne.

Pojęcie prokury odnosi się jedynie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, partnerskich oraz jawnych, nie dotyczy natomiast spółek cywilnych. Powołanie nowego prokurenta w spółce musi być jawne – nie można ukrywać tej informacji. Ponadto fakt ten należy przedstawić w rejestrze w ciągu 7 dni od powołania prokurenta.

Choć może wydawać się, że prokurent jest członkiem zarządu – nie jest to prawda. Członek zarządu nie może wykonywać tych samych czynności, co prokurent. Osoby te mają również inne zakresy odpowiedzialności.

Powołanie prokurenta, czyli jak zostać prokurentem?

Prokurent musi być wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis prokury do rejestru jest obowiązkowy i konieczny do tego, aby prokura mogła być skutecznie wykorzystywana w obrocie prawnym.

Wpis ten zawiera informacje o osobie prokurenta oraz o zakresie jego uprawnień. Wpis ten jest publiczny, co oznacza, że każda osoba zainteresowana może sprawdzić, kto jest prokurentem danego przedsiębiorstwa i jakie są jego uprawnienia.

W przypadku zmiany prokurenta lub jego uprawnień zmiany te również muszą być zgłoszone do rejestru. W przypadku rezygnacji prokurenta lub odwołania go przez firmę wpis ten musi być usunięty z rejestru.

Kiedy prokura może zostać odwołana?

Prokura może zostać odwołana w momencie, gdy zdecyduje się na to zarząd. Powodem może być brak konieczności jego dalszej pracy, utrata zaufania lub po prostu – chęć zmiany prokurenta. Prokura kończy się w momencie, gdy spółka ogłosi upadłość, zostanie zlikwidowana bądź wykreślona z rejestru lub osoba, która piastowała stanowisko prokurenta, utraci zdolność do czynności prawnych.

Zobowiązania spółki a odpowiedzialność prokurenta

Odpowiedzialność prokurenta nie jest jednoznacznie uregulowana w kodeksie cywilnym, natomiast w Kodeksie spółek handlowych znaleźć można informacje, określające kwestię odpowiedzialności za zobowiązania, które nie zostały wykonane z ramienia spółki i jej zarządu.

W przepisach ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze również nie znajdzie się zbyt wiele informacji o odpowiedzialności prokurenta. Jest tam jedynie krótka wzmianka o odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w podanym terminie, za którą odpowiedzialność ponoszą reprezentanci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prokurent ma więc możliwość reprezentowania spółki, jednak nie posiada prawa do wykonywania określonych czynności. Nie leży więc na nim żadna odpowiedzialność, dotycząca tego zakresu.

Jedyne działania, za które odpowiedzialny jest prokurent, znaleźć można w zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Jeżeli więc z jego umyślnego działania druga strona relacji poniosła szkodę, prokurent powinien ją naprawić.

Rodzaje prokury

Istnieje kilka rodzajów prokury – samodzielna oraz łączna, w ramach której wyróżnić należy prokurę właściwą i niewłaściwą). Prokura samodzielna, czyli samoistna, umożliwia samodzielne wykonywanie czynności pozasądowych i sądowych przez jednego prokurenta. Z kolei prokura łączna właściwa związana jest z koniecznością współdziałania z innym prokurentem. Prokura niewłaściwa to uprawnienie do podejmowania czynności z innym prokurentem, wspólnikiem osobowej spółki handlowej lub członkiem zarządu.

Prokurent w spółce odpowiedzialny jest za wypełnianie obowiązków bieżących obowiązków, co może zauważalnie wpłynąć na usprawnienia procesów. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, rozważ kwestię ustanowienia prokury w spółce. Z pewnością szybko zauważysz pozytywne zmiany.

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest prokurent?

Prokurent to osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorstwa w obrocie prawnym. Działa na podstawie specjalnego pełnomocnictwa, zwanego prokurą, które pozwala mu podejmować wiele czynności prawnych, takich jak podpisywanie umów czy reprezentowanie firmy w różnych instytucjach. Prokura nie może być przeniesiona na inną osobę i wymaga pełnej zdolności do czynności prawnych od prokurenta. Prokurent może działać samodzielnie lub w ramach prokury łącznej.

Jakie są uprawnienia prokurenta w spółce?

Prokurent ma szerokie uprawnienia do reprezentowania spółki w działaniach prawnych i gospodarczych. Do jego obowiązków należy podpisywanie umów, pism procesowych, zamówień, wytaczanie i cofanie powództw, a także zarządzanie bieżącymi sprawami firmy. Jednakże prokura nie uprawnia do podejmowania decyzji o sprzedaży przedsiębiorstwa, jego nieruchomości czy ustanawiania hipotek na nieruchomościach. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do konkretnej czynności

Czym różni się prokurent od członka zarządu?

Prokurent nie jest członkiem zarządu spółki i ma odmienny zakres odpowiedzialności oraz uprawnień. Główną różnicą jest to, że prokurent odpowiada za reprezentowanie spółki na zewnątrz i za bieżące zarządzanie, podczas gdy członek zarządu zajmuje się szerzej zakreślonym zarządzaniem strategicznym firmy. Prokurent nie ma także takich samych praw i obowiązków co członek zarządu w zakresie decydowania o kierunkach rozwoju spółki.

Kiedy i jak można odwołać prokurenta?

Prokurenta można odwołać w każdym momencie, decyzją zarządu spółki. Powody odwołania mogą być różne, np. brak konieczności dalszej pracy prokurenta, utrata zaufania, chęć zmiany osoby pełniącej tę funkcję. Prokura kończy się również w przypadku upadłości, likwidacji spółki, wykreślenia jej z rejestru lub utraty przez prokurenta zdolności do czynności prawnych. Wszystkie zmiany dotyczące prokury powinny być odpowiednio zarejestrowane.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.