Finanse
Księgowość

Kim jest remitent, jakie ma prawa i obowiązki?

Kapitał zakładowy – czym jest? Podstawowe informacje

Weksel to swego rodzaju papier wartościowy – zabezpieczenie umowy, którą zawarły określone strony. Jedną z tych stron jest remitent. Jaką rolę spełnia, za co odpowiada? Jakie prawa i obowiązki ma remitent?

Czym jest weksel? Podstawowe pojęcia

Aby zrozumieć, kim jest osoba remitenta, warto najpierw zapoznać się z terminem weksla. Czym więc jest weksel? To zlecenie w formie pisemnej, stosowane najczęściej w handlu międzynarodowym, zobowiązujące jedną ze stron do uiszczenia opłaty określonej sumy pieniężnej drugiej stronie, w określonym terminie.

W wekslu znajdują się informacje, takie jak:

  • tytuł – umieszczony w górnej części dokumentu,
  • kwota do zapłaty – wyrażona liczbowo i słownie,
  • data wystawienia oraz płatności,
  • waluta kwoty podanej,
  • dane płatnika,
  • numer identyfikacyjny,
  • dane remitenta lub firmy sprawującej jego funkcję,
  • podpis osoby uprawnionej do odbioru należności.

Weksel to dokument o charakterze zbywalnym. Odbiorca ma więc możliwość do przekazania rachunku innej stronie lub sprzedania weksla innemu podmiotowi. Z kolei trasant może zapłacić inną kwotę niż ta, na którą się zgodził. Transakcja wekslowa odbywa się przy udziale stron operacji. Pierwszym z nich jest wystawca weksla, czyli trasant. Najczęściej jest on zobowiązany do zapłaty weksla, może odpowiadać za przejęcie weksla przez wierzyciela.

Do spłaty należności wynikającej z dokumentu wekslowego może być zobowiązany trasat, wskazany przez wystawcę weksla. Osoba akceptująca jego przyjęcie nazywana jest akceptantem (przyjemcą). W procesie uczestniczyć może również awalista — poręczyciel wekslowy, który ma zagwarantować uiszczenie zapłaty weksla przez dłużnika.

Wierzycielem wekslowym jest remitent – to na jego rzecz ma zostać dokonana zapłata. Czasem zdarza się, że należność wynikająca z weksla jest dokonywana przez inną osobę niż trasat – mianowicie przez wyręczyciela, który spłacając dotychczasowego remitenta, sam staje się wierzycielem.

Weksle mogą być przekazywane w drodze indosu. Osoba będąca remitentem może dokonać pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw na kogoś innego – tym samym staje się ona indosantem (żyrantem). Natomiast ten, na kogo przeniesione zostały prawa do weksla, jest określany mianem indosatariusza (żyrantariusza).

Posiadacz weksla może także podjąć regres – czyli zwrotne poszukiwanie w sytuacji, kiedy jest już po terminie płatności, a zapłata nie nastąpiła, bądź też w określonych przypadkach przed terminem płatności. W takim momencie dłużnika, odpowiadającego za weksel, określa się mianem regresanta, natomiast osobę żądającą w drodze regresu sumy wekslowej – regredienta.

Kim jest remitent?

Kim więc jest wspomniany już wcześniej remitent? To pierwszy wierzyciel, który ma prawo do odebrania należności wekslowej. Osoba ta wskazuje na wekslu odbiorcę wypłacanej sumy wekslowej. Zdarza się, że kwota ta regulowana jest przez wyręczyciela, nie trasanta. To właśnie wyręczyciel musi wówczas spłacić remitenta i staje się wierzycielem.

Remitentem jest osoba fizyczna lub prawna, na której rzecz lub na której zlecenie ma być płatny weksel. Remitent może działać samodzielnie lub wspólnie z kilkoma remitentami. Rolę tę może spełniać osoba ustawowa, np. spółki osobowe handlowe – jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie.

Remitent ma możliwość złożyć na piśmie oświadczenie, które pozwala przenieść prawo do weksla na inną osobę. Staje się wtedy żyrantem, a osoba, która uzyska wyżej wymienione prawo do weksla – żyrantariuszem.

Podział weksli

Istnieją dwa podziały dokumentów wekslowych – ze względu na dłużnika oraz ze względu na wierzyciela. W zależności od osoby zobowiązanej do uregulowania płatności wyróżnić można:

  • weksel własny (prosty) – osobą spłacającą dług jest wystawca weksla,
  • weksel trasowany (ciągniony) – dłużnikiem jest osoba wskazana w dokumencie – trasat.

Jeżeli trasat okazałby się niewypłacalny – jego dług trafia do osoby wystawiającej weksel.

Weksel może być sklasyfikowany również ze względu na remitenta. W przypadku weksla wystawianego na zlecenie – prawo do wierzytelności może być przeniesione na innego remitenta. Jeśli jest to weksel imienny – osoba, która ma uzyskać spłatę, jest ściśle określona. Z kolei weksel na okaziciela daje możliwość do uzyskania należności przez jego posiadacza.

Prawa i obowiązki remitenta

Remitent ma możliwość wypełnić weksel na sumę wekslową do wysokości, która wymagana jest w dacie płatności. Może zaliczyć należne odsetki, prowizje, kary umowne lub administracyjne, koszty windykacji etc. Remitent ma prawo uzupełnić wszystkie elementy weksla według uznania.

Obowiązkiem remitenta jest powiadomienie wystawcy i awalistów o uzupełnieniu weksla przed terminem płatności, a także wyznaczenie dodatkowego 7-dniowego terminu do wykupienia weksla. Po tym czasie może dochodzić zapłaty w sądzie. Remitent ma prawo do zbywania praw z weksla, a także jego indosowania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak działa weksel, kim są uczestnicy tego zobowiązania bądź interesują Cię inne kwestie finansowe – zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami. Potrzebujesz fachowej pomocy? Zgłoś się do nas!

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest remitent w kontekście weksla i jakie ma prawa?

Remitent to pierwszy wierzyciel wekslowy, czyli osoba fizyczna lub prawna, na rzecz której ma być płatny weksel. Ma on prawo do odbioru należności wekslowej i może działać samodzielnie lub w grupie z innymi remitentami. Remitent ma prawo złożyć na piśmie oświadczenie, które umożliwia przeniesienie prawa do weksla na inną osobę, stając się wtedy żyrantem. Może również wypełnić weksel na określoną sumę, zaliczając należne odsetki, prowizje i inne koszty.

Jakie są różnice między wekslem własnym a wekslem trasowanym?

Weksel własny, czyli prosty, to taki, w którym osobą spłacającą dług jest wystawca weksla. Natomiast w wekslu trasowanym, czyli ciągnionym, dłużnikiem jest osoba wskazana w dokumencie - trasat. Jeśli trasat okazałby się niewypłacalny, dług przechodzi do osoby wystawiającej weksel.

Jakie są obowiązki remitenta w procesie wekslowym?

Do obowiązków remitenta należy między innymi powiadomienie wystawcy i awalistów o uzupełnieniu weksla przed terminem płatności oraz wyznaczenie dodatkowego 7-dniowego terminu na wykupienie weksla. Po upływie tego terminu remitent może dochodzić zapłaty w sądzie. Ponadto, remitent ma obowiązek prawidłowego wypełnienia weksla, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.