Finanse
Relacje biznesowe

Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa

Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa

Aby przedsiębiorstwo uznane było za wypłacalne – osoby zarządzające finansami muszą w sprawny sposób kontrolować stan środków pieniężnych. Płynność finansowa to zdolność firmy do regulacji bieżących zobowiązań w określonym terminie. Jeśli jej poziom jest niski – istnieje zagrożenie, że zdolność ta zostanie utracona. Sytuacja ta nie jest komfortowa – wie o tym każdy przedsiębiorca. Jak więc sprawdzać płynność finansową firmy? Jakie konkretnie wskaźniki pomogą Ci uzyskać odpowiednie informacje?

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa, przy zastosowaniu odpowiednich wskaźników, pomaga określić stan środków pieniężnych, możliwość przekształcenia składowych majątku w pieniądze, a także możliwość spłaty zobowiązań owymi składowymi.

Analiza płynności finansowej przeprowadzana jest na podstawie rachunku zysków i strat – bazując na przepływach środków pieniężnych w konkretnym okresie, a także bieżącym stanie zobowiązań i aktywów.

Analiza płynności finansowej — podejścia

Wskaźnikowa analiza płynności finansowej umożliwia określenie poziomu i efektywności zarządzania płynnością w danej firmie. Aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować na optymalnym poziomie – należy dbać o prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi. Oznacza to, że wpływy muszą zawsze pokrywać wydatki – nigdy odwrotnie.

Istnieją dwa podejścia w obszarze analizy płynności finansowej — dynamiczna oraz statyczna.

Dynamiczna analiza płynności finansowej

W dynamicznej analizie poziom płynności określany jest na podstawie danych, związanych z przepływami pieniężnymi w konkretnym przedziale czasowym. Źródło informacji stanowi rachunek przepływów pieniężnych, uzyskanych od podmiotów dysponujących sprawozdaniami finansowymi, objętymi kontrolą rewidenta biegłego,

Statyczna analiza płynności finansowej

W statycznej analizie poziom płynności finansowej określany jest na podstawie danych z rachunku zysków i strat, bilansu lub wskaźników na określony dzień.

Aby określić płynność finansową przedsiębiorstwa, musisz skorzystać ze wskaźników, które uwzględniają informacje o aktywach obrotowych. Wynikiem obliczeń jest stopień wypłacalności majątku obrotowego.

Wskaźniki płynności finansowej — rodzaje

Płynność finansową statyczną określić można w trzech stopniach:

  • płynność bieżąca (current ratio),
  • płynność szybka (quick ratio),
  • płynność natychmiastowa.

Wskaźnik płynności bieżącej

Podstawowy wskaźnik do analizy płynności finansowej, który służy do prezentacji możliwości regulacji zobowiązań krótkoterminowych przy udziale aktywów obrotowych, np. zapasów. Im jest on wyższy, tym mniejszy jest udział zobowiązań bieżących w aktywach obrotowych. Wartość wskaźnika powinna oscylować w granicach 1,5-2,0.

Wynik warto porównać z rezultatem z poprzedniego okresu lub zestawić z wartością wskaźnika innego przedsiębiorstwa z danej branży. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja powodów, które wpłynęły na daną sytuację i ich eliminacja. Jeśli wskaźnik rośnie – zdolność regulowania zobowiązań krótkoterminowych poprawia się, a co za tym idzie – polepsza się również płynność firmy. Jeśli jednak wskaźnik osiąga wartość poniżej 1,0 to znak, że przedsiębiorstwo ma prawdopodobnie problem z terminową regulacją zobowiązań.

Wskaźnik płynności przyspieszonej

Wskaźnik płynności przyspieszonej pozwala określić możliwości podmiotu gospodarczego do pokrywania bieżących zobowiązań aktywami płynnymi, np. inwestycjami krótkoterminowymi. Wartość wskaźnika powinna wynosić co najmniej równowartość 1,0 lub więcej. Świadczy to o możliwości bieżącej regulacji zobowiązań.

Spadek wartości wskaźnika poniżej 1,0 oznacza utratę płynności finansowej przez przedsiębiorstwo. Z kolei wartość zbyt wysoka – o braku dokonywania inwestycji i przetrzymywaniu środków pieniężnych. Ponadto, jeżeli wartość wskaźnika płynności przyspieszonej jest niska, a wartość wskaźnika płynności – wysoka – firma najprawdopodobniej ma problem z zaleganiem zapasów, co generuje dodatkowe koszty.

Wskaźnik płynności natychmiastowej

Wskaźnik płynności natychmiastowej wyznacza zdolność do regulowania zobowiązań bieżących, korzystając z środków pieniężnych, czyli płynnych aktywów obrotowych. Co to oznacza? Prościej mówiąc, to zdolność przedsiębiorstwa do natychmiastowej spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Wartość wskaźnika powinna mieścić się w granicach 0,1-0,2. Odpowiednie zarządzanie procesem pozyskiwania należności od kontrahentów pomaga w utrzymaniu przepływu gotówki. Warto pamiętać, że nadmierna płynność finansowa wcale nie jest dla przedsiębiorstwa korzystna. Może prowadzić do utracenia korzyści i poziomu rentowności.

Podsumowanie

Płynność finansowa to niezwykle ważny czynnik w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Analiza tego procesu umożliwia uzyskanie cennych informacji o jego funkcjonowaniu. Dane te są przydatne nie tylko dla osób zarządzających, ale także dla banków, które decydują o udzieleniu kredytu lub o odmowie pomocy finansowej.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zarządzać firmą, aby utrzymać płynność finansową – pobierz za darmo i przeczytaj nasz najnowszy e-book lub skontaktuj się z naszymi doradcami poprzez zakładkę Kontakt.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne rodzaje wskaźników płynności finansowej i jakie mają znaczenie?

W analizie płynności finansowej wyróżniamy trzy główne rodzaje wskaźników. Pierwszy z nich to wskaźnik płynności bieżącej (current ratio), który pokazuje zdolność firmy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych za pomocą aktywów obrotowych. Drugi to wskaźnik płynności przyspieszonej (quick ratio), określający możliwości pokrycia bieżących zobowiązań aktywami płynnymi, takimi jak inwestycje krótkoterminowe. Trzeci, wskaźnik płynności natychmiastowej, wyznacza zdolność przedsiębiorstwa do natychmiastowej spłaty zobowiązań krótkoterminowych przy użyciu środków pieniężnych. Wskaźniki te są kluczowe w ocenie zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Jak interpretować wyniki wskaźników płynności finansowej?

Wysoki wskaźnik płynności bieżącej (powyżej 1,5-2,0) wskazuje na dobrą zdolność firmy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Jeżeli wskaźnik płynności przyspieszonej przekracza 1,0, oznacza to, że przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje bieżące zobowiązania za pomocą aktywów płynnych. Natomiast wskaźnik płynności natychmiastowej powinien oscylować wokół wartości 0,1-0,2, co świadczy o zdolności firmy do natychmiastowego uregulowania krótkoterminowych zobowiązań. Wartości niższe od tych norm mogą sygnalizować problemy z płynnością finansową.

Dlaczego analiza płynności finansowej jest ważna dla przedsiębiorstwa?

Analiza płynności finansowej jest kluczowa, ponieważ pozwala na ocenę zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich zobowiązań, co jest istotne zarówno dla wewnętrznego zarządzania firmą, jak i dla zewnętrznych interesariuszy, takich jak banki czy inwestorzy. Prawidłowe zarządzanie płynnością finansową zapewnia stabilność działania firmy i pomaga uniknąć problemów z zatorami płatniczymi, co z kolei przekłada się na lepszą reputację i większe zaufanie wśród kontrahentów oraz instytucji finansowych.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.